Picture of Διαχειριστής Πλατφόρμας
"Χαμένοι στη μετάφραση"
 
Αρκετοί μπορεί να χρησιμοποιούν μηχανές αυτόματες μετάφρασης προκειμένου να βοηθηθούν στην κατανόηση και απόδοση στα ελληνικά ξενόγλωσσων κειμένων.

Το ακόλουθο άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Wall Street Journal και αναφέρεται στους κινδύνους που περιέχονται σε αυτό το εγχείρημα. Το άρθρο επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα αυτών των μεταφράσεων είναι συνήθως φτωχά και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τέτοιες υπηρεσίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για ανεπίσημες μεταφράσεις.

Διαβάστε στη συνέχεια το άρθρο (στα αγγλικά).
Για να διαπιστώσετε τις αδυναμίες των μηχανών αυτόματης μετάφρασης, στα επόμενα δύο μηνύματα σε αυτό το forum δίνονται τα αποτελέσματα της μετάφρασης από δύο μηχανές αυτόματης μετάφρασης.


With Online Services, Foreign Texts Can Get Lost in Translation
By SARMAD ALI
WSJ, December 20, 2007; Page B1

As the need for global communication increases, online translation services are in greater demand. Users are attracted to the breakneck speed at which online translation is done and the price. Those that aren't free are still fairly inexpensive.

New languages have been added to the traditional lists and Arabic, in particular, has been in demand recently. I spent the past few weeks tinkering with four free online services, translating various texts from English to Arabic and vice versa to test their speed and accuracy. I tested Google's Language Tools and services from Applied Language Solutions, WorldLingo Translations and Systran.

Customers who have been waiting for such services to be perfected will find improvements are slow in coming. Overall, I found the Arabic-English translations rife with syntactic and semantic errors -- from the merely too-literal to the laughably bad.

For the purposes of my test, I selected different texts: conversation, news stories, and legal and scientific documents. First, I picked an Associated Press story that started with the sentence: "A wintry storm caked the center of the nation with a thick layer of ice Monday..."

I got a variety of imprecise translations into Arabic (which I'm interpreting below).

Applied Language and WorldLingo offered identical translations, which were slightly better than the other two: "A storm covered the center's storm from the nation with a thick layer snow Monday."

Systran: "A stormy storm covered the center for the mother with a thick layer snow Monday."

Language Tools: "The storm grilled bloc in the middle of the nation with a thick layer of snow Monday."

The translations would have been nearly impossible to understand were I not fluent in both languages. It's worse in Arabic than it seems above. Arabic has masculine and feminine nouns, verbs and adjectives that have to agree in a sentence; otherwise, the sentence makes a native speaker wince.

Next, I processed some longer news stories. Only Language Tools didn't set text limits. WorldLingo and Applied Language each had a 150-word limit. Systran didn't specify a limit, but it rendered only a short part of the text.

Language Tools came out ahead this time. It was the only one to translate the word "Taliban" from Arabic to English contextually correct, as a movement. The other services translated it literally from the Arabic as "two students."

The services were better at translating everyday phrases, but even these sometimes came out missing a word, or were scrambled.

In this category, I again found translations by Google's Language Tools closest to the original texts. Still, there is much room for improvement. Google, for example, translated from Arabic to English the simple question, "Do you speak English?" as "Do they speak English?"

Other services got the pronoun right but botched other parts of the sentence. With the exception of Google, all three services, oddly, attempted to write the Arabic word for "English" in the Roman alphabet (aalaanklyzyh) in the middle of an Arabic sentence.

All the services did a terrible job with metaphors and other figurative uses of the language, whether Arabic or English.

The weakest performance by all the services was the translation of legal and scientific texts. Only Language Tools correctly translated the word "noncompliance" in a legal text, for example. Instead of using the proper word in Arabic, the other services transliterated it phonetically into a meaningless word.

All four services have an interface that is easy to use, with a pull-down menu listing several languages. Each has two text boxes, one for the original language and the other for the desired translation. They also translate entire Web sites, but the translation again tended to be awkwardly verbatim.

Google also has a feature that lets you translate search results free. (It also offers users an option to send in a better translation.) The others require you to become a paid subscriber. English and Arabic results appeared side-by-side.

I also liked WorldLingo and Applied Language's email-translation feature. After clicking the email button, a window with two text boxes pops up. You enter your name and email address, and the recipient's name and address. When you send the message with WorldLingo, both recipient and sender see the message in both languages. Neither Google nor Systran has this feature.

Systran has a convenient swap button that lets users easily flip the source and target languages. This saves time when going back-and-forth between two languages. The other services have you use pull-down menus. Systran's interface also allows prompt translation of a text as soon as it's pasted in a text box, without the need to click a "translate" button.

Free online translation tools help travelers or those curious about languages, but I found them unreliable for important documents. Use with caution.
Picture of Διαχειριστής Πλατφόρμας
Μετάφραση με το πρόγραμμα Babelfish
 
Με τις σε απευθείας σύνδεση υπηρεσίες, τα ξένα κείμενα μπορούν να χαθούν στη μετάφραση
από SARMAD ALI 20 Δεκεμβρίου ..2007 Σελίδα B1

Δεδομένου ότι η ανάγκη για την παγκόσμια επικοινωνία αυξάνεται, οι σε απευθείας σύνδεση μεταφραστικές υπηρεσίες είναι στη μεγαλύτερη απαίτηση. Οι χρήστες προσελκύονται στην ταχύτητα breakneck με την οποία η σε απευθείας σύνδεση μετάφραση γίνεται και η τιμή. Εκείνοι που δεν είναι ελεύθεροι είναι ακόμα αρκετά ανέξοδοι.

Οι νέες γλώσσες έχουν προστεθεί στους παραδοσιακούς καταλόγους και αραβικά, ειδικότερα, ήταν σε ζήτηση πρόσφατα. Πέρασα τις προηγούμενες λίγες εβδομάδες επιδιορθώνοντας με τέσσερις ελεύθερες σε απευθείας σύνδεση υπηρεσίες, που μεταφράζουν τα διάφορα κείμενα από αγγλικά σε Αραβικά και αντίστροφα για να εξετάσω την ταχύτητα και την ακρίβειά τους. Εξέτασα τα γλωσσικές εργαλεία και τις υπηρεσίες Google από τις εφαρμοσμένες γλωσσικές λύσεις, τις μεταφράσεις WorldLingo και το SYSTRAN.

Οι πελάτες που έχουν περιμένει τέτοιες υπηρεσίες που τελειοποιούνται θα βρούν ότι οι βελτιώσεις είναι αργές στον ερχομό. Συνολικά, βρήκα τις αραβικός-αγγλικές μεταφράσεις γεμάτες με τα συντακτικά και σημασιολογικά λάθη -- από μόνο τον επίσης-κυριολεκτικό laughably στον κακό.

Για τους σκοπούς της δοκιμής μου, επέλεξα τα διαφορετικά κείμενα: συνομιλία, ιστορίες ειδήσεων, και νομικά και επιστημονικά έγγραφα.


Κατ' αρχάς, επέλεξα μια σχετική ιστορία Τύπου που άρχισε με την πρόταση: "Μια χειμερινή θύελλα συσσωμάτωσε το κέντρο του έθνους με ένα παχύ στρώμα της Δευτέρας πάγου..."

Πήρα ποικίλες ανακριβείς μεταφράσεις σε Αραβικά (που ερμηνεύω κατωτέρω).

Η εφαρμοσμένα γλώσσα και WorldLingo πρόσφεραν τις ίδιες μεταφράσεις, οι οποίες ήταν ελαφρώς καλύτερες από άλλα τα δύο:

"Μια θύελλα κάλυψε την κεντρική θύελλα από το έθνος με μια παχιά Δευτέρα χιονιού στρώματος."

SYSTRAN: "Μια θυελλώδης θύελλα κάλυψε το κέντρο για τη μητέρα με μια παχιά Δευτέρα χιονιού στρώματος."

Γλωσσικά εργαλεία: "Η θύελλα έψησε την ομάδα στη μέση του έθνους με ένα παχύ στρώμα της Δευτέρας χιονιού στη σχάρα."

Οι μεταφράσεις θα ήταν σχεδόν αδύνατες να καταλάβουν ήταν ι μη ευφραδές και στις δύο γλώσσες.

Είναι χειρότερο σε Αραβικά από φαίνεται ανωτέρω. Αραβικά έχουν τα αρσενικά και θηλυκά ουσιαστικά, τα ρήματα και τα επίθετα που πρέπει να συμφωνήσουν σε μια πρόταση διαφορετικά, η πρόταση κάνει μια σύσπαση φυσικών ομιλητών.

Έπειτα, επεξεργάστηκα μερικές πιό μακροχρόνιες ιστορίες ειδήσεων. Μόνο τα γλωσσικά εργαλεία δεν έθεσαν τα όρια κειμένων. WorldLingo και η εφαρμοσμένη γλώσσα κάθε μια είχε ένα όριο 150-λέξης. Το SYSTRAN δεν διευκρίνισε ένα όριο, αλλά έδωσε μόνο ένα σύντομο μέρος του κειμένου.

Τα γλωσσικά εργαλεία βγήκαν μπροστά αυτή τη φορά. Ήταν μοναδικό για να μεταφράσει τη λέξη "taliban" από αραβικά στα αγγλικά συμφραστικά σωστά, ως μετακίνηση. Οι άλλες υπηρεσίες το μετέφρασαν κυριολεκτικά από τα Αραβικά ως "δύο σπουδαστές."

Οι υπηρεσίες ήταν καλύτερες στη μετάφραση των καθημερινών φράσεων, αλλά ακόμη και αυτές βγήκαν μερικές φορές ελλείπων μια λέξη, ή ήταν ανακατωμένες.

Σε αυτήν την κατηγορία, βρήκα πάλι τις μεταφράσεις από τα γλωσσικά εργαλεία Google τις πιό στενότις στα αρχικά κείμενα. Ακόμα, υπάρχει πολύ περιθώριο για βελτίωση. Το Google, παραδείγματος χάριν, που μεταφράζεται από αραβικά στα αγγλικά την απλή ερώτηση, "εσείς μιλά τα αγγλικά;" όπως "μιλούν τα αγγλικά;" Αλλες υπηρεσίες πήραν το δικαίωμα αντωνυμίας αλλά εκακοφτίαξαν άλλα μέρη της πρότασης.

Με εξαίρεση Google, και οι τρεις υπηρεσίες, παραδόξως, προσπάθησαν να γράψουν την αραβική λέξη για "τα αγγλικά" στο ρωμαϊκό αλφάβητο (aalaanklyzyh) στη μέση μιας αραβικής πρότασης. Όλες οι υπηρεσίες έκαναν μια φοβερή εργασία με τις μεταφορές και άλλες μεταφορικές χρήσεις της γλώσσας, είτε Αραβικά είτε αγγλικά. Η πιό αδύνατη απόδοση από όλες τις υπηρεσίες ήταν η μετάφραση νομικών και επιστημονικών κειμένων.

Μόνο τα γλωσσικά εργαλεία μετέφρασαν σωστά τη λέξη "μη συμμόρφωση" σε ένα νομικό κείμενο, παραδείγματος χάριν. Αντί της χρησιμοποίησης της κατάλληλης λέξης σε Αραβικά, οι άλλες υπηρεσίες τον μετέγραψαν φωνητικά σε μια χωρίς νόημα λέξη.

Και οι τέσσερις υπηρεσίες έχουν μια διεπαφή που είναι εύχρηστη, με pull-down επιλογές που απαριθμούν διάφορες γλώσσες. Κάθε ένας έχει δύο παράθυρα κειμένου, ένα για την αρχική γλώσσα και άλλο για την επιθυμητή μετάφραση.

Μεταφράζουν επίσης τους ολόκληρους ιστοχώρους, αλλά η μετάφραση έτεινε πάλι να είναι αδέξια επί λέξει.

Το Google έχει επίσης ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που σας αφήνει να μεταφράσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης ελεύθερα. (Προσφέρει επίσης στους χρήστες μια επιλογή να στείλει σε μια καλύτερη μετάφραση.)

Αλλοι σας απαιτούν για να γίνουν πληρωμένος συνδρομητής. Τα αγγλικά και αραβικά αποτελέσματα εμφανίστηκαν δίπλα-δίπλα. Συμπάθησα επίσης WorldLingo και εφάρμοσα το χαρακτηριστικό γνώρισμα γλωσσικών ταχυδρομείο-μεταφράσεων.

Μετά από να χτυπήσει το κουμπί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ένα παράθυρο με δύο παράθυρα κειμένου σκάει επάνω. Εισάγετε το όνομά σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη. Όταν στέλνετε το μήνυμα με WorldLingo, και ο παραλήπτης και ο αποστολέας βλέπουνε το μήνυμα και στις δύο γλώσσες. Ούτε Google ούτε το SYSTRAN δεν έχει αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα.

Το SYSTRAN έχει ένα κατάλληλο κουμπί ανταλλαγής που αφήνει τους χρήστες να κτυπήσουν εύκολα τις γλώσσες πηγές και γλώσσες στόχους. Αυτό κερδίζει χρόνο κατά να πάει πίσω-και-εμπρός μεταξύ δύο γλωσσών. Οι άλλες υπηρεσίες σας έχουν να χρησιμοποιήσετε pull-down τις επιλογές.

Η διεπαφή του SYSTRAN επιτρέπει επίσης τη γρήγορη μετάφραση ενός κειμένου μόλις κολλιέται σε ένα παράθυρο κειμένου, χωρίς την ανάγκη να χτυπηθεί "μεταφράζει" το κουμπί.

Τα ελεύθερα σε απευθείας σύνδεση εργαλεία μεταφράσεων βοηθούν τους ταξιδιώτες ή εκείνων περίεργων για τις γλώσσες, αλλά τους βρήκα αναξιόπιστους για τα σημαντικά έγγραφα. Χρήση με την προσοχή.
Picture of Διαχειριστής Πλατφόρμας
Μετάφραση με το πρόγραμμα Systran
 
Με τις σε απευθείας σύνδεση υπηρεσίες, Τα ξένα κείμενα μπορούν να πάρουν Χαμένος στη μετάφραση

Από SARMAD ALI 20 Δεκεμβρίου 2007 Σελίδα B1

Δεδομένου ότι η ανάγκη για την παγκόσμια επικοινωνία αυξάνεται, οι σε απευθείας σύνδεση μεταφραστικές υπηρεσίες είναι στη μεγαλύτερη απαίτηση. Οι χρήστες προσελκύονται στην ταχύτητα breakneck με την οποία η σε απευθείας σύνδεση μετάφραση γίνεται και η τιμή. Εκείνοι που δεν είναι ελεύθεροι είναι ακόμα αρκετά ανέξοδοι.

Οι νέες γλώσσες έχουν προστεθεί στους παραδοσιακούς καταλόγους και αραβικά, και ιδιαίτερα, ήταν σε ζήτηση πρόσφατα. Πέρασα τις προηγούμενες λίγες εβδομάδες επιδιορθώνοντας με τέσσερις ελεύθερες σε απευθείας σύνδεση υπηρεσίες, που μεταφράζουν τα διάφορα κείμενα από αγγλικά σε Αραβικά και αντίστροφα για να εξετάσω την ταχύτητα και την ακρίβειά τους. Εξέτασα τα γλωσσικές εργαλεία και τις υπηρεσίες Google από τις εφαρμοσμένες γλωσσικές λύσεις, τις μεταφράσεις WorldLingo και το SYSTRAN.

Οι πελάτες που έχουν περιμένει τέτοιες υπηρεσίες που τελειοποιούνται θα βρούν ότι οι βελτιώσεις είναι αργές στον ερχομό.

Συνολικά, βρήκα τις αραβικός-αγγλικές μεταφράσεις γεμάτες με τα συντακτικά και σημασιολογικά λάθη -- από μόνο τον επίσης-κυριολεκτικό laughably στον κακό. Για τους σκοπούς της δοκιμής μου, επέλεξα τα διαφορετικά κείμενα: συνομιλία, ιστορίες ειδήσεων, και νομικά και επιστημονικά έγγραφα.

Κατ' αρχάς, επέλεξα μια σχετική ιστορία Τύπου που άρχισε με την πρόταση: «Μια χειμερινή θύελλα συσσωμάτωσε το κέντρο του έθνους με ένα παχύ στρώμα της Δευτέρας πάγου…» Πήρα ποικίλες ανακριβείς μεταφράσεις σε Αραβικά (που ερμηνεύω κατωτέρω). Η εφαρμοσμένα γλώσσα και WorldLingo πρόσφεραν τις ίδιες μεταφράσεις, οι οποίες ήταν ελαφρώς καλύτερες από άλλα τα δύο:

«Μια θύελλα κάλυψε την κεντρική θύελλα από το έθνος με μια παχιά Δευτέρα χιονιού στρώματος.»

SYSTRAN: «Μια θυελλώδης θύελλα κάλυψε το κέντρο για τη μητέρα με μια παχιά Δευτέρα χιονιού στρώματος.»

Γλωσσικά εργαλεία: «Η θύελλα έψησε την ομάδα στη μέση του έθνους με ένα παχύ στρώμα της Δευτέρας χιονιού στη σχάρα.»

Οι μεταφράσεις θα ήταν σχεδόν αδύνατες να καταλάβουν ήταν Ι μη ευφραδές και στις δύο γλώσσες.

Είναι χειρότερο σε Αραβικά από φαίνεται ανωτέρω. Αραβικά έχουν τα αρσενικά και θηλυκά ουσιαστικά, τα ρήματα και τα επίθετα που πρέπει να συμφωνήσουν σε μια πρόταση διαφορετικά, η πρόταση κάνει μια σύσπαση φυσικών ομιλητών.

Έπειτα, επεξεργάστηκα μερικές πιό μακροχρόνιες ιστορίες ειδήσεων. Μόνο τα γλωσσικά εργαλεία δεν έθεσαν τα όρια κειμένων. Το WorldLingo και η εφαρμοσμένη γλώσσα κάθε ένα είχαν ένα όριο 150 λέξεων. Το SYSTRAN δεν διευκρίνισε ένα όριο, αλλά έδωσε μόνο ένα σύντομο μέρος του κειμένου. Τα γλωσσικά εργαλεία βγήκαν μπροστά αυτή τη φορά.

Ήταν μοναδικό για να μεταφράσει τη λέξη «Taliban» από αραβικά στα αγγλικά συμφραστικά σωστά, ως μετακίνηση. Οι άλλες υπηρεσίες το μετέφρασαν κυριολεκτικά από τα Αραβικά ως «δύο σπουδαστές.»

Οι υπηρεσίες ήταν καλύτερες στη μετάφραση των καθημερινών φράσεων, αλλά ακόμη και αυτές βγήκαν μερικές φορές ελλείπων μια λέξη, ή ήταν ανακατωμένες. Σε αυτήν την κατηγορία, βρήκα πάλι τις μεταφράσεις από τα γλωσσικά εργαλεία Google τις πιό στενότις στα αρχικά κείμενα. Ακόμα, υπάρχει πολύ περιθώριο για βελτίωση. Το Google, παραδείγματος χάριν, που μεταφράζεται από αραβικά στα αγγλικά την απλή ερώτηση, «εσείς μιλά τα αγγλικά;» όπως «μιλούν τα αγγλικά;» Άλλες υπηρεσίες πήραν το δικαίωμα αντωνυμίας αλλά εκακοφτίαξαν άλλα μέρη της πρότασης. Με εξαίρεση Google, και οι τρεις υπηρεσίες, παραδόξως, προσπάθησαν να γράψουν την αραβική λέξη για «τα αγγλικά» στο ρωμαϊκό αλφάβητο (aalaanklyzyh) στη μέση μιας αραβικής πρότασης. Όλες οι υπηρεσίες έκαναν μια φοβερή εργασία με τις μεταφορές και άλλες μεταφορικές χρήσεις της γλώσσας, είτε Αραβικά είτε αγγλικά.

Η πιό αδύνατη απόδοση από όλες τις υπηρεσίες ήταν η μετάφραση νομικών και επιστημονικών κειμένων. Μόνο τα γλωσσικά εργαλεία μετέφρασαν σωστά τη λέξη «μη συμμόρφωση» σε ένα νομικό κείμενο, παραδείγματος χάριν. Αντί της χρησιμοποίησης της κατάλληλης λέξης σε Αραβικά, οι άλλες υπηρεσίες το μετέγραψαν φωνητικά σε μια χωρίς νόημα λέξη.

Και οι τέσσερις υπηρεσίες έχουν μια διεπαφή που είναι εύχρηστη, με pull-down επιλογές που απαριθμούν διάφορες γλώσσες.
Κάθε ένας έχει δύο παράθυρα κειμένου, ένα για την αρχική γλώσσα και άλλο για την επιθυμητή μετάφραση.
Μεταφράζουν επίσης τους ολόκληρους ιστοχώρους, αλλά η μετάφραση έτεινε πάλι να είναι αδέξια επί λέξει.
Το Google έχει επίσης ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που σας αφήνει να μεταφράσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης ελεύθερα. (Προσφέρει επίσης στους χρήστες μια επιλογή να στείλει σε μια καλύτερη μετάφραση.) άλλοι σας απαιτούν για να γίνουν πληρωμένος συνδρομητής.
Τα αγγλικά και αραβικά αποτελέσματα εμφανίστηκαν δίπλα-δίπλα.
Συμπάθησα επίσης WorldLingo και εφάρμοσα το χαρακτηριστικό γνώρισμα γλωσσικών ταχυδρομείο-μεταφράσεων.
Μετά από να χτυπήσει το κουμπί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ένα παράθυρο με δύο παράθυρα κειμένου σκάει επάνω. Εισάγετε το όνομά σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη. Όταν στέλνετε το μήνυμα με WorldLingo, και ο παραλήπτης και ο αποστολέας βλέπουνε το μήνυμα και στις δύο γλώσσες. Ούτε Google ούτε το SYSTRAN δεν έχει αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα.
Το SYSTRAN έχει ένα κατάλληλο κουμπί ανταλλαγής που αφήνει τους χρήστες να κτυπήσουν εύκολα την πηγή και τις γλώσσες στόχους. Αυτό κερδίζει χρόνο κατά να πάει πέρα δώθε μεταξύ δύο γλωσσών.
Οι άλλες υπηρεσίες σας έχουν να χρησιμοποιήσετε pull-down τις επιλογές. Η διεπαφή του SYSTRAN επιτρέπει επίσης τη γρήγορη μετάφραση ενός κειμένου μόλις κολλήσει σε ένα παράθυρο κειμένου, χωρίς την ανάγκη να χτυπηθεί «μεταφράζει» το κουμπί.

Τα ελεύθερα σε απευθείας σύνδεση εργαλεία μεταφράσεων βοηθούν τους ταξιδιώτες ή εκείνων περίεργων για τις γλώσσες, αλλά τους βρήκα αναξιόπιστους για τα σημαντικά έγγραφα. Χρήση με σύνεση.