Picture of Διαχειριστής Πλατφόρμας
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας
 

Η Επιτροπή προτείνει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συστήσει ένα Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (EIT) το οποίο θα είναι ένας νέος πόλος αριστείας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας. Σε ανακοίνωσή της που εγκρίθηκε σήμερα, η Επιτροπή προσδιόρισε τις βασικές συνιστώσες της πρότασης που υποβλήθηκε αρχικά το 2005 στο πλαίσιο της αναθεωρημένης στρατηγικής της Λισσαβώνας για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση και η οποία εξετάζεται τώρα από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Η Επιτροπή βάσισε τις εργασίες της στα αποτελέσματα ευρείας δημόσιας διαβούλευσης η οποία συγκέντρωσε πάνω από 700 προτάσεις.

«Η αριστεία χρειάζεται μια «ναυαρχίδα»: γι’ αυτό το λόγο η Ευρώπη πρέπει να διαθέτει ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας που θα συνενώσει τις προσπάθειες των καλύτερων εγκεφάλων και εταιρειών και θα είναι σε θέση να διαδώσει τα αποτελέσματα σε όλη την Ευρώπη», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. José Manuel Barroso. Τόνισε επίσης ότι «το EIT θα έχει ευέλικτη οργάνωση. Θα παρέχει διδασκαλία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδακτορικών, θα διεξάγει έρευνα και θα δραστηριοποιείται στην καινοτομία, τόσο σε στρατηγικούς θεματικούς τομείς όσο και στη διαχείριση της επιστήμης και της καινοτομίας».

«Για να παραμείνει ανταγωνιστική η Ευρώπη πρέπει να εξασφαλιστεί η βελτίωση της σχέσης εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας», είπε ο ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, πολιτισμού και πολυγλωσσίας, κ. Ján Figel’. «Είναι κοινή αντίληψη ότι στην Ευρώπη η σχέση αυτή δεν λειτουργεί τόσο καλά όσο θα μπορούσε. Η Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των αποτελεσμάτων της Ε&Α σε εμπορικές δυνατότητες, καινοτομικά προϊόντα και θέσεις εργασίας».

Tο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και των τριών πλευρών του τριγώνου της γνώσης: εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία. Και οι τρεις πλευρές κρατούν τα κλειδιά της επιτυχίας της κοινωνίας της γνώσης. Το ΕΙΤ θα έχει την κατάλληλη δομή και σύνθεση εταίρων που θα του επιτρέψουν να ενσωματώσει και να συνδέσει άρρηκτα αυτές τις τρεις πλευρές.

Η δομή του EIT θα βασίζεται σε δύο άξονες: σε ένα διοικητικό συμβούλιο με ολιγομελή διοικητική γραμματεία (που θα είναι ο κεντρικός πυρήνας του EIT)· και στις γνωστικές κοινότητες, διεσπαρμένες σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες θα καλύπτουν διεπιστημονικά πεδία. Το EIT αναμένεται να λάβει χρηματοδότηση από πολλές πηγές συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, των κρατών μελών και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Tο EIT θα επιδιώξει να προσελκύσει τους καλύτερους σπουδαστές, ερευνητές και διδάσκοντες από όλο τον κόσμο. Έργο τους θα είναι να εργαστούν μαζί με τις κορυφαίες επιχειρήσεις ανάπτυξης της γνώσης και της έρευνας σε τομείς αιχμής, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις δεξιότητες διαχείρισης της έρευνας και της καινοτομίας. Η συμμετοχή ομάδων από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες θα δώσει στο ΕΙΤ ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τα παραδοσιακά πανεπιστήμια ή δίκτυα. Επιπλέον, το νέο μοντέλο του ΕΙΤ θα λειτουργήσει καταλυτικά για μεταρρυθμίσεις και στα υπάρχοντα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα.

Σημαντική είναι επίσης η προοπτική προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων στο EIT. Κατά συνέπεια, το EIT θα προσφέρει στον ιδιωτικό τομέα μια νέα ολοκληρωμένη σχέση με την εκπαίδευση και την έρευνα, νέες ευκαιρίες για την εμπορική αξιοποίηση της έρευνας και στενότερη αμφίδρομη επικοινωνία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Αφού πραγματοποίησε ευρεία διαβούλευση με το κοινό και τους ειδικούς στον τομέα – η Επιτροπή έλαβε πάνω από 700 απαντήσεις – και αφού έλαβε υπόψη τα διάφορα έγγραφα διατύπωσης θέσεων, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ χρειάζεται καλύτερη συνένωση των ανθρώπινων, οικονομικών και φυσικών πόρων στους τομείς της έρευνας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα δημιουργηθεί ένα νέο πανεπιστήμιο που θα έχει ως έδρα ένα συγκεκριμένο τόπο. Αυτό που θα δημιουργηθεί θα είναι ένα ινστιτούτο με δική του νομική προσωπικότητα που θα φέρει σε επαφή τις καλύτερες ομάδες και πανεπιστημιακά τμήματα από διάφορους στρατηγικούς τομείς σε όλη την Ευρώπη. Αυτό ανταποκρίνεται στην ανάγκη προώθησης μιας φιλοσοφίας στους τομείς της έρευνας και της εκπαίδευσης που θα είναι φιλική στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, καθώς και στην ανάγκη προώθησης νέων οργανωτικών μοντέλων που θα είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στις σημερινές ανάγκες. Το EIT θα επιτελεί ξεχωριστό ρόλο διαφοροποιούμενο από το ρόλο ενός εθνικού πανεπιστημίου ή από οποιαδήποτε υπάρχουσα ή προγραμματισμένη πρωτοβουλία της ΕΕ.

Είναι πολλά τα κίνητρα για τους οργανισμούς εταίρους που θα αφήσουν τις καλύτερες ομάδες τους να συμμετάσχουν, χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουν τόπο: υψηλό κύρος του ινστιτούτου που θα προσελκύσει τους καλύτερους σπουδαστές και κορυφαίο ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό· προνομιούχοι δεσμοί με διαύλους διάδοσης της γνώσης· οικονομικά κίνητρα, δυναμική για αλλαγή και οφέλη σε τοπικό επίπεδο.

Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εξετάσει όλα τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην υποβληθείσα ανακοίνωση και να συμφωνήσει ως προς τη σημασία της πρωτοβουλίας αυτής. Η Επιτροπή θα υποβάλει επίσημη πρόταση πριν από τα τέλη του 2006. Εάν η νομοθετική πράξη για την ίδρυση του ΕΙΤ εκδοθεί μέσα στο 2008, το διοικητικό συμβούλιο θα μπορεί να διοριστεί στις αρχές του 2009 και να προσληφθούν τα πρώτα μέλη του προσωπικού. Ο προσδιορισμός των «γνωστικών κοινοτήτων» μπορεί να ξεκινήσει το 2009.
Για περισσότερες πληροφορίες:

http://europa.eu.int/comm/education/eit/index_en.html

MEMO/06/88