Picture of Διαχειριστής Πλατφόρμας
Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων του κατασκευαστικού τομέα
 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αιτιολογική Έκθεση
 

Εισαγωγικά

Με το παρόν Προσχέδιο Π.Δ. για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα πτυχιούχων μηχανικών ΤΕ αποφοίτων ΤΕΙ του κατασκευαστικού τομέα, δηλαδή Πτυχιούχων Πολιτικών Δομικών Έργων, Πτυχιούχων Πολιτικών Έργων Υποδομής και Πτυχιούχων Τοπογραφίας ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, παρέχεται η δυνατότητα αντικειμενικού καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των προαναφερθέντων πτυχιούχων μηχανικών ΤΕ αποφοίτων ΤΕΙ, η οποία εκκρεμεί μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ακύρωσε την σχετική παράγραφο 2 του Π.Δ. 318/1994

Προκειμένου με το παρόν Προσχέδιο Π.Δ. να μπορεί να δοθεί μια ικανοποιητική λύση, στο χρονίζον πρόβλημα των Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ στην απρόσκοπτη και ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματός τους ελήφθησαν υπόψη:
Οι προσφερόμενες σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά την εκπαίδευση και την κινητικότητα των εργαζομένων.
Η Ευρωπαϊκή εμπειρία στην οργάνωση των σπουδών και της επαγγελματικής εξέλιξης.
Οι παραγωγικές δομές και διαδικασίες στην Ελλάδα
Η νομοθεσία της Ελλάδας που διακρίνει τον τεχνικό εφαρμογής.
Η δυνατότητα πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων.
Η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσε την παράγραφο 2 του Π.Δ. 318/1994.
Η ποιότητα, οικονομία και ασφάλεια των κατασκευών που πρέπει να εγγυώνται οι Τεχνικοί προς το Δημόσιο Συμφέρον.
Η κατοχύρωση του δικαιώματος της εργασίας.
Η Ευρωπαϊκή πολιτική
Η διακήρυξη της Μπολόνια και το θεσμικό πλαίσιο που ακολούθησε επέφερε τις ακόλουθες αλλαγές:
Εξομοίωσε τα επαγγελματικά προσόντα αποφοίτων τριετούς και πενταετούς εκπαίδευσης μετά την λήψη κάποιων αντισταθμιστικών μέτρων (εξετάσεις ή εμπειρία).
Σύνδεσε άμεσα τα επαγγελματικά προσόντα με την κατά τον νόμο άσκηση του επαγγέλματος συμπεριλαμβανομένου και του τεχνικού ελέγχου.
Οι οδηγίες 89/48/ΕΟΚ, 92/51/ΕΟΚ και 2001/19/ΕΚ καθώς και η πρόσφατη 2005/36/EE καθόρισαν ένα δεσμευτικό πλαίσιο σχετικά με το γενικό σύστημα ισοτίμησης των ακαδημαϊκών τίτλων και αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή παράδοση με βάση τους ακαδημαϊκούς τίτλους και τα επαγγελματικά προσόντα δίνεται το δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές εξετάσεις ή επαγγελματικές ενώσεις, με κάποιου είδους πιστοποίηση τόσο εμπειρίας όσο και γνώσεων.
Η επιτυχία στις επαγγελματικές εξετάσεις ή στην επαγγελματική πιστοποίηση συνεπάγεται αυτόματα και απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων, δηλαδή δυνατότητα ανάληψης ευθύνης ή ελέγχου ή επιθεώρησης.

Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα


Η τεχνολογική εκπαίδευση στην Ελλάδα έχει μια μακρά ιστορία που ξεκινάει με τον Ν 388/14 και την ίδρυση Σχολείου εργοδηγών και Σχολείου Γεωμετρών , προσαρτημένων στην Ανώτατη σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Επίσης ιδρύεται, Σχολείο Εργοδηγών-Μηχανουργών και Σχολείου Εργοδηγών Χημικής και Μεταλλευτικής Βιομηχανίας, προσαρτημένων στην Ανώτατη Σχολή των Μηχανολόγων του ΕΜΠ. Τέλος, ιδρύεται Σχολείο Τηλεγραφητών, προσαρτημένο στην Ανώτατη Σχολή Ηλεκτρολόγων και Τηλεγραφομηχανικών του ΕΜΠ. Η διάρκεια των σπουδών στις Ανώτατες Σχολές ορίζεται 4ετής και στα προσαρτημένα ειδικά Σχολεία 2ετής.
Στην εξέλιξή τους τα Σχολεία αυτά εξελίσσονται και επεκτείνονται στην Ανωτέρα Σχολή Υπομηχανικών Αθηνών του ΕΜΠ διάρκειας σπουδών 4 ετών, αρκετά υψηλού επιπέδου κατάρτισης.
Αργότερα οι Ανώτερες Σχολές Υπομηχανικών πολλαπλασιάζονται και γίνονται ανεξάρτητες από το ΕΜΠ στην αρχή αλλά και τις λοιπές Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων τους καθορίζονται σε επίπεδα κατώτερα αυτών, που ισχύουν για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
Με την ίδρυση των ΚΑΤΕ και ΚΑΤΕΕ οι Ανώτερες Σχολές Υπομηχανικών υποβαθμίζονται σε κύρος λόγω αντίστοιχης μείωσης της διάρκειας σπουδών σε αυτά από τετραετή σε τρία έτη και παράλληλης μερικής μείωσης του γνωστικού εύρους, που παρέχουν στους αποφοίους τους. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων τους παραμένουν τα ίδια με αυτά των αντίστοιχων Σχολών Υπομηχανικών σύμφωνα με τον Ν.298/76.
Με την Ίδρυση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) με τον Ν.1404/83 δημιουργούνται Σχολές, που ανήκουν στην Ανώτερη Εκπαίδευση, θεωρούνται αναβαθμισμένες σε σχέση με τα ΚΑΤΕΕ αλλά δεν διακρίνονται από την απονομή στους αποφοίτους τους επαγγελματικών δικαιωμάτων. Στους αποφοίτους των ΤΕΙ, που από την αρχή της ίδρυσής τους προσπαθούν να αναβαθμιστούν διεκδικώντας τη συμμετοχή τους στη λεγόμενη «ενιαία τριτοβάθμια εκπαίδευση» επιτρέπεται να ασκούν τα επαγγελματικά δικαιώματα, που είχαν καθοριστεί, πριν 20 έτη περίπου, για τους αποφοίτους των Σχολών Υπομηχανικών με βάση τον Ν.1865/89. Παράλληλα δε γίνεται προσπάθεια αναβάθμισης και του εκπαιδευτικού προσωπικού τους. Ήδη με τον Ν.2621/1998 οι βαθμίδες Καθηγητού και Επίκουρου Καθηγητή ΤΕΙ απαιτούν ιδιαίτερα υψηλά προσόντα από τους υποψηφίους ανάλογα των αντίστοιχων βαθμίδων των ΑΕΙ.
Το 2001 με τον Ν. 2916 τα ΤΕΙ εντάσσονται στην Ανώτατη Εκπαίδευση με τετραετή διάρκεια σπουδών με ταυτόχρονη συμπλήρωση των βαθμίδων του εκπαιδευτικού προσωπικού ώστε αυτές να αντιστοιχούν κατ’ όνομα και περιεχόμενο με αυτές των μελών ΔΕΠ του ΕΜΠ και των λοιπών Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας. Εν προκειμένω μάλιστα διαπιστώνεται ότι τα απαιτούμενα προσόντα των μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ είναι διατυπωμένα σαφέστερα και πληρέστερα από τα αντίστοιχα των μελών ΔΕΠ έτσι ώστε να αποφεύγονται οι όποιες ασάφειες και παρερμηνείες, που μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστική μείωση των ποιοτικών κριτηρίων των μελών ΔΕΠ, που τελικά καταλαμβάνουν τις αντίστοιχες βαθμίδες ΔΕΠ σε σχέση με αυτές των ΤΕΙ. Αναφορικά δε με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΤΕΙ ο Νόμος 2916/2001 εξισώνει τα επαγγελματικά δικαιωμάτα των αποφοίτων παλαιότερων Σχολών ΤΕΙ τριάμισι ετών διάρκειας φοίτησης αλλά και των αποφοίτων ΚΑΤΕΕ και ΚΑΤΕ, με αυτά που απονέμονται στους αποφοίτους των νέων Σχολών ΤΕΙ τετραετούς φοίτησης.
Από τις διατάξεις του Ν.2916/2001 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής» κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν οι παρακάτω:
- Η περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 1, όπου αναφέρεται ότι «τα ιδρύματα των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν συμπληρωματικά, με διακριτές φυσιογνωμίες και με ρόλους, σκοπό και αποστολή που διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον πανεπιστημιακό τομέα και τον τεχνολογικό τομέα».
- Η περίπτωση αα) της παραγράφου 2 του άρθρου 1, όπου αναφέρεται ότι τα ΤΕΙ δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση στελεχών εφαρμογών, τα οποία «αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ γνώσης και εφαρμογής, αναπτύσσοντας την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών και των τεχνών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία».
- Η περίπτωση β) της παραγράφου 6 του άρθρου 6, όπου αναφέρεται ότι «τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τα ΤΕΙ μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού είναι τα ίδια με αυτά που καθορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα, που έχουν εκδοθεί κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου γ’ της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν.1404/1983. Τα προεδρικά διατάγματα, που θα εκδοθούν με τις αυτές διατάξεις μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και θα αφορούν σε ειδικότητες για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί σχετικά προεδρικά διατάγματα, θα ισχύσουν για όλους τους αποφοίτους ΤΕΙ του οικείου Τμήματος, ανεξάρτητα από το χρόνο αποφοίτησής τους».

Είναι φανερό από τις παραπάνω αναφορές ότι αναγνωρίζεται μια εξελικτική διαμόρφωση των προσόντων των αποφοίτων ΤΕΙ, που εμπεριέχει τα δεδομένα απόκτησης τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η διαδικασία αυτή δεν είναι ούτε ξένη ούτε πρωτόγνωρη για τα τεχνικά επαγγέλματα. Ισχύει μάλιστα διεθνώς η αρχή ότι οι απόφοιτοι οποιουδήποτε τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος δεν καθίστανται έτοιμοι αλλά ικανοί για άσκηση επαγγέλματος.
Σήμερα οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί απόφοιτοι ΤΕΙ στο μόνο επαγγελματικό χώρο στον οποίο δεν έχουν πρόσβαση είναι ο χώρος των μελετών του Δημοσίου. Σύμφωνα με τον Ν 3316/2005 θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης και στις μελέτες δημοσίου εφόσον αυτό προκύψει από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Χαρακτηριστικά του Περιεχομένου Σπουδών των Πτυχιούχων Μηχανικών του Κατασκευαστικού Τομέα


Το Περιεχόμενο Σπουδών των Τμημάτων από τα οποία αποφοιτούν οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του Κατασκευαστικού Τομέα (προαναφερθείσες τρεις ειδικότητες) καλύπτουν όλο το εύρος εφαρμογής του αντίστοιχου επιστημονικού τομέα, που υπηρετούν. Ειδικότερα οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί της κατηγορίας αυτής είναι απόφοιτοι ενός 4-τούς κύκλου σπουδών, ο οποίος έχει ως στόχο την απόκτηση βασικών γνώσεων, που αφορούν σε συγκεκριμένες και με σαφήνεια οριοθετούμενες τεχνικές γνωστικές περιοχές. Οι αποκτούμενες αυτές βασικές γνώσεις αντιπροσωπεύουν τα σύγχρονα επιτεύγματα της τεχνολογίας και της τεχνικής σε όλο το εύρος της γνωστικής περιοχής (state-of-the-art/state-of-the-practice), τις οποίες οι απόφοιτοι των ΤΕΙ πρέπει να τις εφαρμόζουν με επιτυχία. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του περιεχομένου σπουδών ενός Πτυχιούχου Μηχανικού είναι ένα αυστηρά διαρθρωμένο και ιεραρχημένο πρόγραμμα σπουδών με θεωρητικά μαθήματα και απαραίτητη πρακτική εξάσκηση, που είναι πανομοιότυπο σε όλα τα ΤΕΙ αντίστοιχης κατεύθυνσης. Ο Πτυχιούχος Μηχανικός ΤΕ δηλαδή ως εκ της φύσεως των σπουδών του εκπαιδεύεται ώστε να εφαρμόζει τις τεχνικές επιστήμες μέχρι τα υπάρχοντα γνωστικά όριά τους.. Ο Πτυχιούχος Μηχανικός ΤΕ σε αντίθεση με τον Διπλωματούχο Μηχανικό δεν έχει την δυνατότητα άμεσης επέκτασης των γνωστικών ορίων μιας επιστημονικής περιοχής. Για να την αποκτήσει απαιτείται να καλύψει το γνωστικό έλλειμμα του σε θεωρητικές γνώσεις. Ακαδημαϊκά αυτό εκφράζεται μέσω της μη άμεσης πρόσβασης στη διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Η πρόσβαση αυτή επιτυγχάνεται μόνο μέσω της απαραίτητης προϋπόθεσης απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου MASTER OF SCIENCE σύμφωνα με τα αγγλοσαξονικά πρότυπα ή απόκτησης του Διπλώματος του Διπλωματούχου Μηχανικού.

Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι στόχοι του Περιεχομένου Σπουδών των παρακάτω ΤΕΙ στις προαναφερθείσες ειδικότητητες σύμφωνα με τις εκδοθείσες Υ.Α.:
• Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Σερρών (Υ.Α. Αριθ. 52411/Ε5/25.5.2005): «Το Τμήμα έχει ως αποστολή να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια, που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξη. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο πτυχιούχος του Τμήματος αποκτά τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητα για να μπορεί να απασχολείται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως υπεύθυνος ή στέλεχος σχετικών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών».
• Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών (Υ.Α. Αριθ. 52411/Ε5/25.5.2005): «Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη που περιλαμβάνει το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτιση τους και την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, θεωρητικές και τεχνολογικές και τεχνικές δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών».
• Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής του ΤΕΙ Πάτρας (Υ.Α. Αριθ. 40512/Ε5/19.4.2006): «Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των τεχνικών επιστημών στη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών έργων υποδομής, που περιλαμβάνουν: έργα οδοποιίας, υδραυλικά, γεωτεχνικά, τοπογραφικά και άλλα. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες επιστημονικές, τεχνολογικές, τεχνικές γνώσεις και ικανότητες ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και να ασχολούνται αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς έργων και εργασιών του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος».

Σε αντιδιαστολή με την αποστολή των Πτυχιούχων ΤΕΙ οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί είναι απόφοιτοι ενός 5-τους κύκλου σπουδών στα Πολυτεχνεία ή στις Πολυτεχνικές Σχολές, η δομή του οποίου διαμορφώνεται πάνω σε ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών γνώσεων των μαθηματικών και φυσικών επιστημών με στόχο την απόκτηση ικανοτήτων για έρευνα σε συγκεκριμένες επιστημονικές εμβαθύνσεις. Ο Διπλωματούχος Μηχανικός εκπαιδεύεται με άλλα λόγια ώστε να έχει την δυνατότητα να διευρύνει τα υπάρχοντα γνωστικά όρια των τεχνικών επιστημών διατυπώνοντας νέες μεθόδους και πρακτικές. Το χαρακτηριστικό αυτό προσόν των Διπλωματούχων Μηχανικών σε ακαδημαϊκή ορολογία εκφράζεται με την δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στη διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η διαφοροποίηση στη φυσιογνωμία των Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ αποφοίτων ΤΕΙ από τους Διπλωματούχους Μηχανικούς είναι καθαρά ακαδημαϊκή και εστιάζεται στην δυνατότητα περαιτέρω έρευνας κυρίως της βασικής και της προχωρημένης. Όσον αφορά στο εύρος των επαγγελματικών δικαιωμάτων όπως αυτά προκύπτουν από το περιεχόμενο σπουδών, αυτά δεν διαφοροποιούνται από αυτά των Διπλωματούχων Μηχανικών στα αντίστοιχα επιστημονικά και τεχνικά πεδία (δομικοί μηχανικοί, υδραυλικοί μηχανικοί, τοπογράφοι κ.ο.κ.).

Πλαίσιο Αντικειμενικού Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων

Η εισαγωγή ενός αντικειμενικού, διεθνώς αποδεκτού και αναγνωρισμένου συστήματος χορήγησης επαγγελματικών προσόντων στους αποφοίτους των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, και να έχει ως βάση τις παρακάτω αρχές:

• Θα πρέπει να μη δίδονται απεριόριστα επαγγελματικά δικαιώματα αμέσως μετά την αποφοίτηση. Αμέσως μετά την αποφοίτηση θα χορηγούνται με την κατάλληλη πιστοποίηση δυνατότητες περιορισμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων. Πλήρης πρόσβαση στα επαγγελματικά δικαιώματα μπορεί να δίνεται μετά την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αξιολόγησης της εμπειρίας, των επιπρόσθετων σπουδών κ.λ.π. ΄Έτσι δίνεται και η δυνατότητα παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης.
• Θα πρέπει να υπάρχει ένας φορέας πιστοποίησης τόσο των σπουδών (ακαδημαϊκών προσόντων) όσο και των επαγγελματικών προσόντων για όλους τους Μηχανικούς. Ο φορέας αυτός μπορεί να είναι το Τ.Ε.Ε. Το Τ.Ε.Ε. όμως θα πρέπει να φροντίσει για την διεξαγωγή της πιστοποίησης κατά τρόπο αδιάβλητο, αμερόληπτο και αξιόπιστο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ικανοποιεί όλες τις διεθνείς απαιτήσεις και να λάβει πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ. Με δεδομένο το γεγονός ότι ο επαγγελματικός τίτλος Διπλωματούχος Μηχανικός και το εκπαιδευτικό σύστημα, που έχει υιοθετηθεί για την απονομή του τίτλου αυτού στη χώρα μας προέρχεται από το Γερμανικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Σύστημα, που διέπει τις σπουδές του μηχανικού, προτείνεται ο ενιαίος φορέας πιστοποίησης να έχει προβεί στις αναγκαίες ενέργειες αμοιβαίας αναγνώρισης με αντίστοιχο φορέα πιστοποίησης των σπουδών Γερμανικών Πολυτεχνείων αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο Πιστοποίησης (AKKREDITIERUNGSRAT) της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
• Η αξιολόγηση και η πιστοποίηση των σπουδών στις Σχολές και Τμήματα από τα οποία αποφοιτούν μηχανικοί πρέπει να αποσαφηνίζει το επίπεδο των ακαδημαϊκών προσόντων των αποφοίτων τους χρησιμοποιώντας αντικειμενικούς δείκτες επαγγελματικών προσόντων, όπως αυτοί θα οριστικοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το πέρας των σχετικών διαβουλεύσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει στην Ε.Ε.. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής, στη συνέχεια, να αποτυπώνονται με σαφήνεια και ακρίβεια στην διαδικασία χορήγησης επαγγελματικών προσόντων στους αποφοίτους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τον ενιαίο φορέα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.
• Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας θα αποσαφηνιστεί πλήρως το γεγονός ότι η εκπαιδευτική διάκριση μεταξύ αποφοίτων ΤΕΙ και Πολυτεχνικών Σχολών είναι καθαρά ακαδημαϊκή και αφορά αποκλειστικά στην διαδικασία απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος. Οι μεν απόφοιτοι των σημερινών Πολυτεχνικών Σχολών ως Διπλωματούχοι Μηχανικοί θα έχουν άμεση δυνατότητα πρόσβασης στην ακαδημαϊκή διαδικασία απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος δεδομένου ότι το δίπλωμά τους μετά από πενταετείς ουσιαστικές σπουδές είναι επιπέδου MASTER OF SCIENCE σύμφωνα με το Αγγλοσαξονικό σύστημα. Οι δε απόφοιτοι των ΤΕΙ ως Πτυχιούχοι Μηχανικοί μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ακαδημαϊκή διαδικασία απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος υπό προϋποθέσεις, δεδομένου ότι το πτυχίο τους αντιστοιχεί σε πτυχίο BACHELOR OF ENGINEERING τετραετούς διάρκειας.

Επειδή η υλοποίηση ενός αντικειμενικού συστήματος χορήγησης ουσιαστικών επαγγελματικών προσόντων απαιτεί διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα δεδομένης έκτασης και προκειμένου να αρθεί άμεσα η ομηρία όλων των αποφοίτων των ΤΕΙ στην μη άσκηση του δικαιώματος της εργασίας προτείνεται η διατύπωση προσωρινών πλην όμως ικανοποιητικών ρυθμίσεων, όρων και διατάξεων, προσαρμοσμένο στο νομικά διαμορφωμένο τυπικό πλαίσιο άσκησης των τεχνικών επαγγελμάτων του μηχανικού που θα τους εξασφαλίζει αυτό το στοιχειώδες κοινωνικό τους δικαίωμα άμεσα.
Με βάση το σκεπτικό αυτό προτείνονται οι παρακάτω προσωρινές ρυθμίσεις, όροι και διατάξεις για την άμεση αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων ΤΕΙ του κατασκευαστικού τομέα δηλαδή:

Α) Πτυχιούχων Πολιτικών Δομικών Έργων ως μέρος των αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων των Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών.
Β) Πτυχιούχων Πολιτικών Έργων Υποδομής ως μέρος των αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων των Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών και Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Γ) Πτυχιούχων Τοπογράφων και Πτυχιούχων Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ως μέρος των αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων των Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.

¬ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

"Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων".

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έxoντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του εδαφ. γ' της παρ.2 του άρθρου 25 του Ν.1404/83(173 Α'), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν.2916/2001 (114 Α'), του εδαφ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 και της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν.1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (173 Α').
2.Τις διατάξεις του άρθρου 1, του εδαφ. γ' της παρ. 12 του άρθρου 5 και του εδαφ. β' της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν.2916/2001 (114 Α').
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που επικυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (98 Α’).
7. Τις διατάξεις του εδαφ. θ' της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2817/2000 (78 Α').
10. Την αριθ. ΣΤ5/37876/26-4-04 (608 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπoυργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
11. Το αριθ. 23522/Ε5/5.3.2002 έγγραφο του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προς το Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρο 33 του Ν.1404/1983.
12. Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.τ.Ε.) (αριθμ. πρακτ. 10/9-5-89, 12/12-3-92 και 13/11-1-94).
13. Τη με αριθμ. Φ908/20857α/Η/28-02-2005 Υ.Α. «Ορισμός μελών της Ολομέλειας του επιμέρους Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του ΕΣΥΠ».
14. α) Τη με αριθμ. ………… Υ.Α. «Καθορισμός του Περιεχομένου Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων», β) τη με αριθμ. ………… Υ.Α. «Καθορισμός του Περιεχομένου Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής», γ) τη με αριθμ. ………… Υ.Α. «Καθορισμός του Περιεχομένου Σπουδών του Τμήματος Τοπογραφίας», της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
16. Την 678/2005 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
17. Τη γνωμοδότηση του ΣτΕ με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε

Α. Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Δομικών Έργων

1. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης του Τμήματος Πο¬λιτικών Δομικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκ¬παι¬δευ¬τι¬κών Ιδρυμάτων και των ι¬σο¬τίμων Σχολών, με βάση τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλ¬λους επιστήμονες, με την μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και ει¬δικούς τομείς των Δομικών Έργων, ήτοι οικοδομικών – κτιριακών έργων και των συναφών με αυτά εργασιών.

2. Οι πτυχιούχοι της παρ. 1 έχουν δικαίωμα απασχόλησης στους εξής ειδικότερους τομείς και δρα¬στη¬ριότητες.
2.1 Στην κατασκευή ιδιωτικών οικοδομικών έργων, ήτοι κατασκευή κτιρίων για κάθε χρήση και στην εκτέλεση γεωτεχνικών έργων, ήτοι έργα θεμελιώσεων, χωματουργικά και συναφείς εργασίες.
2.2 Στην κατασκευή δημοσίων έργων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της σχετικής με την εκτέλεση δ第¬μοσίων έργων νομοθεσίας, που εμπίπτουν στην ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού Δομικών Έρ¬γων.
2.3 Στην επίβλεψη τεχνικών έργων και εργασιών, και ειδικότερα οικοδομικών- κτιριακών έργων και γεωτεχνικών έργων, για λογαριασμό (ή με εντολή) υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ι¬δι¬ωτικής κατασκευαστικής εταιρείας ή ιδιώτη, είτε ως μεμονωμένοι επιβλέποντες Μηχανικοί είτε ως μέλη κλιμακίων επίβλεψης.
2.4 Στην μελέτη ή επίβλεψη μελέτης οικοδομικών – κτιριακών έργων και εργασιών.
2.4.1 Ειδικότερα οι Πολιτικοί Μηχανικοί Δομικών Έργων εκπονούν και επιβλέπουν μελέτες που σχετίζονται με τα οικοδομικά – κτιριακά έργα ήτοι:
i. Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων, εκτός αυτών, που ανήκουν στην κατηγορία Σ3, Σ4 ΝΕΑΚ, όπως αυτές έχουν καθοριστεί. Η εξαίρεση αφορά μόνο τη μελέτη.
ii. Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώ¬ρων).
iii. Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και ειδικών τεχνικών έρ¬γων), εκτός κατηγορίας Σ3, Σ4 ΝΕΑΚ, όπως αυτές έχουν καθοριστεί. Η εξαίρεση αφορά μόνο τη μελέτη.

iv. Οικονομοτεχνικές μελέτες για τα οικοδομικά – κτιριακά έργα .
v. Γεωτεχνικές – εδαφολογικές μελέτες για τα οικοδομικά – κτιριακά έργα.
vi. Μελέτες αντισεισμικού σχεδιασμού για τα κτιριακά έργα (εφαρμογή αντισει¬σμι¬κού κανονισμού), εκτός κατηγορίας Σ3, Σ4 ΝΕΑΚ.
vii. Μελέτες δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και φυσικού αερίου για τα οικοδομικά – κτιριακά έργα.
viii. Μελέτες θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, στεγανοποίησης, πυροπροστασίας για τα οι¬κοδομικά – κτιριακά έργα.
ix. Τοπογραφικές μελέτες που απαιτούνται για τα οικοδομικά – κτιριακά έργα.
2.4.2 Ως μέλη οργανωμένων υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μελετητικού γρα¬φεί¬ου συμμετέχουν και υπογράφουν την σύνταξη, τον έλεγχο και την επίβλεψη μελέτης ιδιωτικών και δημόσιων έργων και εργασιών, όπως περιγράφονται στην παρ. 2.4.1, που γίνονται με την ευ¬θύ¬νη της υπηρεσίας ή του ιδιωτικού γραφείου μελετών.
2.4.3 Ως μέλη ιδιωτικού μελετητικού γραφείου συμμετέχουν στην συμπλήρωση του δυ¬να¬μι¬κού του μελετητικού γραφείου με δυναμικό μονάδων ως ακολούθως:
(α) Mισή μονάδα μετά τετραετή ανάλογη εμπειρία από τη λήψη πτυχίου.
(β) Μία μονάδα μετά οκταετή ανάλογη εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.
(γ) Δύο μονάδες μετά δωδεκαετή ανάλογη εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.

2.5 Ως μεμονωμένοι Μηχανικοί στην εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ιδιωτικών έργων και ερ¬γα¬σιών, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 2.4.1.
2.6 Ως μεμονωμένοι Μηχανικοί στην εκπόνηση και επίβλεψη μελετών δημοσίων έργων και ερ¬γα¬σιών, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 2.4.1, είτε συμμετέχοντας σε με¬λε¬τητική ομάδα είτε αυτό¬¬νο¬μα. Ειδικότερα:
2.6.1 Mετά από 4ετή επαγγελματική εμπειρία και υπό την προϋπόθεση ότι στο μελετητικό γρα¬φείο συμμετέχει Διπλωματούχος Μηχανικός με αντίστοιχη και ισόχρονη ή με μεγαλύτερη αναγνωρισμένη εμπειρία Διπλωματούχου Μηχανικού, συμμετέχουν ως μέλη μελετητικού γραφείου στην μελέτη και επίβλεψη δη¬μο¬σί¬ων έργων και ερ¬γα¬σιών της ειδικότητάς τους, των οποίων η επι¬μέ¬ρους αμοιβή μελέτης αν¬τι¬στοι¬χεί σε αμοιβή μελετητή Διπλωματούχου Μηχανικού 4ετούς αναγνωρισμένης εμπειρίας συνει¬σφέ¬ρον¬τας δυναμικό μο¬νά¬δων που αντιστοιχεί στο ήμισυ του αντίστοιχου δυναμικού Διπλωματούχου Μηχανικού ανάλογης και ισόχρονης εμπειρίας.
2.6.2 Mετά από 8ετή επαγγελματική εμπειρία:
α) αναλαμβάνουν αυτόνομα την μελέτη και επίβλεψη δημοσίων έργων και ερ¬γα¬σιών της ει¬δ鬬κότητάς τους, των οποίων η επιμέρους αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε αμοιβή αναγνωρισμένης 4ετούς εμπειρίας Διπλωματούχου Μηχανικού.
β) υπό την προϋπόθεση ότι στο μελετητικό γρα¬φείο συμμετέχει Διπλωματούχος Μηχανικός με αντίστοιχη και ισόχρονη ή με μεγαλύτερη αναγνωρισμένη εμπειρία Διπλωματούχου Μηχανικού, συμμετέχουν ως μέλη μελετητικού γραφείου στην μελέτη και επίβλεψη δη¬μο¬σί¬ων έργων και ερ¬γα¬σιών της ειδικότητάς τους, των οποίων η επι¬μέ¬ρους αμοιβή μελέτης αν¬τι¬στοι¬χεί σε αμοιβή μελετητή Διπλωματούχου Μηχανικού 8ετούς αναγνωρισμένης εμπειρίας συνει¬σφέ¬ρον¬τας δυναμικό μο¬νά¬δων που αντιστοιχεί στο δυναμικό του αντίστοιχου δυναμικού Διπλωματούχου Μηχανικού ανάλογης αναγνωρισμένης εμπειρίας 4 ετών.
2.6.3 Mετά από 12ετή επαγγελματική εμπειρία:
α) αναλαμβάνουν αυτόνομα την μελέτη και επίβλεψη δημοσίων έργων και ερ¬γασιών της ει¬δι¬κότητάς τους, των οποίων η επιμέρους αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε αμοιβή αναγνωρισμένης 8ετούς εμπειρίας Διπλωματούχου Μηχανικού.
β) υπό την προϋπόθεση ότι στο μελετητικό γρα¬φείο συμμετέχει Διπλωματούχος Μηχανικός με αντίστοιχη και ισόχρονη ή με μεγαλύτερη αναγνωρισμένη εμπειρία Διπλωματούχου Μηχανικού, συμμετέχουν ως μέλη μελετητικού γραφείου στην μελέτη και επίβλεψη δη¬μο¬σί¬ων έργων και ερ¬γα¬σιών της ειδικότητάς τους, των οποίων η επι¬μέ¬ρους αμοιβή μελέτης αν¬τι¬στοι¬χεί σε αμοιβή μελετητή Διπλωματούχου Μηχανικού 12ετούς αναγνωρισμένης εμπειρίας συνει¬σφέ¬ρον¬τας δυναμικό μο¬νά¬δων που αντιστοιχεί στο δυναμικό του αντίστοιχου δυναμικού Διπλωματούχου Μηχανικού ανάλογης αναγνωρισμένης εμπειρίας 8 ετών.
γ) με την προϋπόθεση επιτυχούς περαίωσης της σχετικής διαδικασίας επάρκειας, που θα προσδιορισθεί από τον ενιαίο φορέα υποχρεωτικής εγγραφής των Πτυχιούχων Μηχανικών αποφοίτων ΤΕΙ σύμφωνα με τα σχετικά Π.Δ. που θα εκδοθούν και η οποία θα είναι κατ’ αντιστοιχία και αναλογία με αυτή των Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών, οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Δομικών Έργων αποκτούν δικαιώματα και αντισεισμικών μελετών κατηγορίας Σ3 και Σ4 ΝΕΑΚ

3. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί της παραγράφου 1:
3.1 Διενεργούν εργασίες πραγματογνωμοσύνης, αξιολόγησης προσφορών αγοράς, ποιοτικού ε¬λέγ¬χου υλικών των οικοδομικών – κτιριακών έργων και εργασιών μετά από αποδεδειγμένη ε¬παγ¬γε묬μα¬τική εμπειρία 8ετών.
3.2 Παρέχουν υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας χωρίς περιορισμούς, σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά, και επιλαμβάνονται των σχετικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται.
3.3 Δραστηριοποιούνται σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
3.4 Δραστηριοποιούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας στο πλαί¬¬σιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους.
3.5 Εξελίσσονται γενικώς μέσα στην διοικητική και τεχνική ιεραρχία των επιχειρήσεων και υπη¬ρ嬬σιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και καλύπτουν θέσεις υπευθύνων στελεχών σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τους πτυχιούχους της ανώτατης εκπαίδευσης.
3.6 Ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και ά¬πτε¬ται του γνωστικού πεδίου του Τμήματος τους.

4. Στις παραπάνω ρυθμίσεις δεν υπάγονται οι προαναφερόμενοι μηχανικοί ΤΕ, ανεξάρτητα του χρόνου αποφοίτησής τους, εφόσον είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο του Μηχα¬νι¬κού Δομικών Έργων επιπέδου MASTER OF SCIENCE ή διδακτορικού διπλώματος ΑΕΙ της ημε¬δα¬πής ή αλλοδαπής, που αναγνωρίζεται από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμος μεταπτυχιακός τίτλος με τους χο¬ρη¬γούμενους από τα ελληνικά ΑΕΙ σε γνωστικό αντικείμενο του Μηχανικού Δομικών Έρ¬γων. Οι α¬πό¬φοι¬τοι ΤΕΙ αυτής της κατηγορίας έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους Δι¬πλω¬¬μα¬τού¬χους Πολιτικούς Μηχανικούς στην κατηγορία των Δομικών Έργων και υπά¬γονται στις ί¬δι¬ες διατάξεις που διέπουν την άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού απόφοιτου ελ¬λη¬νικού ΑΕΙ στην κατηγορία των Δομικών Έργων.

5. Όλοι οι πτυχιούχοι ΤΕΙ απόφοιτοι Τμημάτων Δομικών Έργων ανεξάρτητα του έτους αποφοίτησής τους εγγράφονται υποχρεωτικά μετά από εξετάσεις χορήγησης άδειας επαγγέλματος σε φορέα πιστοποίησης και ελέγχου της άσκησης του επαγγέλματος των Πτυχιούχων Μηχανικών και της συνεπαγόμενης κοινωνικής ευθύνης προς το δημόσιο συμφέρον, που θα ορισθεί.με ειδικό Π.Δ., που θα εκδοθεί.

Β. Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Έργων Υποδομής

1. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης του Tμή¬μα¬τος Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκ¬παι¬δευτικών Ιδρυμάτων και των ισοτίμων Σχολών, με βάση τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώ¬σεις τους, ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συ¬νερ¬γα¬σί¬α με άλλους επιστήμονες, με την μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας, πάνω σε σύγ¬χρονους και ειδικούς τομείς των Έργων Υποδομής, ήτοι συγκοινωνιακών, υδραυλικών, λι¬με¬νικών και γεωτεχνικών έργων και συναφών εργασιών.

2. Οι πτυχιούχοι της παρ. 1 έχουν δικαίωμα απασχόλησης στους εξής ειδικότερους τομείς και δρα¬στηριότητες.
2.1 Στην κατασκευή ιδιωτικών έργων και ειδικότερα συγκοινωνιακών, υδραυλικών, λιμενικών και γεωτεχνικών έργων.
2.2 Στην κατασκευή δημοσίων έργων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της σχετικής με την εκτέλεση δ第¬¬μοσίων έργων νομοθεσίας, που εμπίπτουν στην ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού Έρ¬γων Υ¬πο¬δομής.
2.3 Στην επίβλεψη συγκοινωνιακών, υδραυλικών, λιμενικών, γεωτεχνικών έργων και συναφών ερ¬γα¬σιών, για λογαριασμό (ή με εντολή) υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ι¬δι¬ωτικής κα¬τα¬σκευαστικής εταιρείας ή ιδιώτη, είτε ως μεμονωμένοι επιβλέποντες Μηχανικοί είτε ως μέλη κλι¬μα¬κίων επίβλεψης.
2.4 Στην μελέτη ή επίβλεψη μελέτης συγκοινωνιακών ή υδραυλικών ή λιμενικών ή γεωτεχνικών έρ¬γων και συναφών ερ¬γα¬σιών.
2.4.1 Ειδικότερα οι Πολιτικοί Μηχανικοί Έργων Υποδομής εκπονούν και επιβλέπουν μελέτες σχετικές με τα συγκοινωνιακά ή τα υδραυλικά ή τα λιμενικά και λοιπά έργα υποδομής, ανάλογα με την ειδικότητά τους όπως αυτή προκύπτει από την εμβάθυνση και το θέμα της Πτυχιακής τους Εργασίας, ήτοι:
i. Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (μελέτες οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μι¬κρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακές με¬λέ¬τες).
ii. Μελέτες λιμενικών έργων.
iii. Μελέτες μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναερίων).
iv. Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων, επεξεργασίας λυμάτων).
v. Οικονομοτεχνικές μελέτες για τα συγκοινωνιακά, υδραυλικά, λιμενικά και γεω¬τε¬χνι¬κά έργα.
vi. Γεωτεχνικές – εδαφολογικές μελέτες για τα συγκοινωνιακά, υδραυλικά, λιμενικά, δομικά και γεωτεχνικά έργα.
vii. Μελέτες Εφαρμογής και συναφείς Τοπογραφικές Εργασίες Έργων Υποδομής
2.4.2 Ως μέλη οργανωμένων υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μελετητικού γρα¬φεί¬ου συμμετέχουν και υπογράφουν την σύνταξη, τον έλεγχο και την επίβλεψη μελέτης ιδιωτικών και δημόσιων έργων και εργασιών, όπως περιγράφονται στην παρ. 2.4.1, που γίνονται με την ευ¬θύ¬νη της υπηρεσίας ή του ιδιωτικού γραφείου μελετών.
2.4.3 Ως μέλη ιδιωτικού μελετητικού γραφείου συμμετέχουν στην συμπλήρωση του δυ¬να¬μι¬κού του μελετητικού γραφείου με δυναμικό μονάδων ως ακολούθως:
(α) Μισή μονάδα μετά τετραετή ανάλογη εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.
(β) Μία μονάδα μετά οκταετή ανάλογη εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.
(γ) Δύο μονάδες μετά δωδεκαετή ανάλογη εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου.
2.5 Ως μεμονωμένοι Μηχανικοί στην εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ιδιωτικών έργων και ερ¬γα¬σιών, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 2.4.1.
2.6 Ως μεμονωμένοι Μηχανικοί στην εκπόνηση και επίβλεψη μελετών δημοσίων έργων και ερ¬γα¬σιών, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 2.4.1, είτε συμμετέχοντας σε με¬λε¬τητική ομάδα είτε αυτό¬¬νο¬μα. Ειδικότερα:
2.6.1 Mετά από 4ετή επαγγελματική εμπειρία και υπό την προϋπόθεση ότι στο μελετητικό γρα¬φείο συμμετέχει Διπλωματούχος Μηχανικός με αντίστοιχη και ισόχρονη ή με μεγαλύτερη αναγνωρισμένη εμπειρία Διπλωματούχου Μηχανικού, συμμετέχουν ως μέλη μελετητικού γραφείου στην μελέτη και επίβλεψη δη¬μο¬σί¬ων έργων και ερ¬γα¬σιών της ειδικότητάς τους, των οποίων η επι¬μέ¬ρους αμοιβή μελέτης αν¬τι¬στοι¬χεί σε αμοιβή μελετητή Διπλωματούχου Μηχανικού 4ετούς αναγνωρισμένης εμπειρίας συνει¬σφέ¬ρον¬τας δυναμικό μο¬νά¬δων που αντιστοιχεί στο ήμισυ του αντίστοιχου δυναμικού Διπλωματούχου Μηχανικού ανάλογης και ισόχρονης εμπειρίας.
2.6.2 Mετά από 8ετή επαγγελματική εμπειρία:
α) αναλαμβάνουν αυτόνομα την μελέτη και επίβλεψη δημοσίων έργων και ερ¬γα¬σιών της ει¬δ鬬κότητάς τους, των οποίων η επιμέρους αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε αμοιβή αναγνωρισμένης 4ετούς εμπειρίας Διπλωματούχου Μηχανικού.
β) υπό την προϋπόθεση ότι στο μελετητικό γρα¬φείο συμμετέχει Διπλωματούχος Μηχανικός με αντίστοιχη και ισόχρονη ή με μεγαλύτερη αναγνωρισμένη εμπειρία Διπλωματούχου Μηχανικού, συμμετέχουν ως μέλη μελετητικού γραφείου στην μελέτη και επίβλεψη δη¬μο¬σί¬ων έργων και ερ¬γα¬σιών της ειδικότητάς τους, των οποίων η επι¬μέ¬ρους αμοιβή μελέτης αν¬τι¬στοι¬χεί σε αμοιβή μελετητή Διπλωματούχου Μηχανικού 8ετούς αναγνωρισμένης εμπειρίας συνει¬σφέ¬ρον¬τας δυναμικό μο¬νά¬δων που αντιστοιχεί στο δυναμικό του αντίστοιχου δυναμικού Διπλωματούχου Μηχανικού ανάλογης αναγνωρισμένης εμπειρίας 4 ετών.
2.6.3 Mετά από 12ετή επαγγελματική εμπειρία:
α) αναλαμβάνουν αυτόνομα την μελέτη και επίβλεψη δημοσίων έργων και ερ¬γασιών της ει¬δι¬κότητάς τους, των οποίων η επιμέρους αμοιβή μελέτης αντιστοιχεί σε αμοιβή αναγνωρισμένης 8ετούς εμπειρίας Διπλωματούχου Μηχανικού.
β) υπό την προϋπόθεση ότι στο μελετητικό γρα¬φείο συμμετέχει Διπλωματούχος Μηχανικός με αντίστοιχη και ισόχρονη ή με μεγαλύτερη αναγνωρισμένη εμπειρία Διπλωματούχου Μηχανικού, συμμετέχουν ως μέλη μελετητικού γραφείου στην μελέτη και επίβλεψη δη¬μο¬σί¬ων έργων και ερ¬γα¬σιών της ειδικότητάς τους, των οποίων η επι¬μέ¬ρους αμοιβή μελέτης αν¬τι¬στοι¬χεί σε αμοιβή μελετητή Διπλωματούχου Μηχανικού 12ετούς αναγνωρισμένης εμπειρίας συνει¬σφέ¬ρον¬τας δυναμικό μο¬νά¬δων που αντιστοιχεί στο δυναμικό του αντίστοιχου δυναμικού Διπλωματούχου Μηχανικού ανάλογης αναγνωρισμένης εμπειρίας 8 ετών.

3. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί της παραγράφου 1:
3.1 Διενεργούν εργασίες πραγματογνωμοσύνης, αξιολόγησης προσφορών αγοράς, ποιοτικού ε¬λέγ¬χου υλικών των συγκοινωνιακών, υδραυλικών, λιμενικών και γεωτεχνικών έργων και εργασιών μετά από αποδεδειγμένη ε¬παγ¬γελματική εμπειρία 8ετών.
3.2 Παρέχουν υπηρεσίες τεχ