Picture of Διαχειριστής Πλατφόρμας
Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων
 

Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2006

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων: για μια ενιαία αντίληψη των προσόντων σε όλη την Ευρώπη

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (ΕΠΠ). Το ΕΠΠ θα αποτελέσει την κοινή βάση περιγραφής των προσόντων, κάτι που θα βοηθά τα κράτη μέλη, τους εργοδότες και τους πολίτες να συγκρίνουν τα προσόντα που αποκτώνται σε διαφορετικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ.

Ο κ. Ján Figel’, αρμόδιος επίτροπος για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, πολιτισμού και πολυγλωσσίας, δήλωσε τα εξής: «Οι ευρωπαίοι πολίτες αντιμετωπίζουν, πολύ συχνά, εμπόδια όταν μεταβαίνουν από μια χώρα σε μια άλλη στο πλαίσιο μάθησης ή εργασίας, ή όταν θέλουν να βελτιώσουν προηγούμενη εκπαίδευση ή κατάρτιση. Το ΕΠΠ θα συμβάλει στην επίλυση αυτού του προβλήματος: θα καταστήσει τα διάφορα εθνικά προσόντα περισσότερο κατανοητά σε ολόκληρη την Ευρώπη και, ως εκ τούτου, θα προωθήσει την πρόσβαση των πολιτών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Όταν εγκριθεί το ΕΠΠ θα αυξήσει την κινητικότητα των πολιτών στο πλαίσιο μάθησης ή εργασίας. Πιστεύουμε ότι το ΕΠΠ αποτελεί καίρια πρωτοβουλία με σκοπό την αύξηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης, πράγμα που θα βοηθήσει τους ευρωπαίους πολίτες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις μιας διεθνούς οικονομίας που βασίζεται στη γνώση και βρίσκεται σε τροχιά παγκοσμιοποίησης.»

Η πρόταση συνιστά ένα από τα απτά αποτελέσματα του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010», το οποίο θεσπίστηκε μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας το 2000. Τα εαρινά Ευρωπαϊκά Συμβούλια του 2005 και του 2006 είχαν ζητήσει, με ιδιαίτερη αναφορά, την έκδοση αυτής της πρότασης, η οποία καταρτίστηκε κατόπιν εκτενών διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Εντάσσεται στις ενέργειες του κοινοτικού προγράμματος της Λισαβόνας, οι οποίες προτάθηκαν από την Επιτροπή με σκοπό τη στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών για τη διασφάλιση των στόχων κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης που συμφωνήθηκαν το Μάρτιο του 2000.

Το βασικό στοιχείο του ΕΠΠ είναι τα οκτώ επίπεδα αναφοράς, τα οποία περιγράφουν τι γνωρίζει, τι καταλαβαίνει και τι μπορεί να κάνει ο εκπαιδευόμενος –δηλαδή τα «μαθησιακά αποτελέσματα»– ανεξάρτητα από το σύστημα στο πλαίσιο του οποίου αποκτήθηκε ένα συγκεκριμένο προσόν. Ως εκ τούτου, τα επίπεδα αναφοράς του ΕΠΠ απομακρύνονται από την παραδοσιακή προσέγγιση, η οποία δίνει έμφαση στις μαθησιακές εισροές (διάρκεια της μαθησιακής εμπειρίας, τύπος ιδρύματος), και στρέφουν το ενδιαφέρον στα μαθησιακά αποτελέσματα. Με άλλα λόγια, το ΕΠΠ:

  • προωθεί τον καλύτερο συνδυασμό των αναγκών της αγοράς εργασίας (όσον αφορά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες) με την παρεχόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση·
  • διευκολύνει την επικύρωση της ανεπίσημης και της άτυπης μάθησης·
  • διευκολύνει τη μεταφορά και τη χρήση των προσόντων σε διαφορετικούς χώρους και διαφορετικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το ΕΠΠ, ως μέσο για την προώθηση της διά βίου μάθησης, περικλείει τη γενική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα οκτώ επίπεδα καλύπτουν το πλήρες φάσμα προσόντων: από αυτά που αποκτώνται στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης μέχρι αυτά που αποκτώνται στο ανώτατο επίπεδο πανεπιστημιακής και ενδοϋπηρεσιακής/ενδοεπιχειρησιακής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το σχέδιο σύστασης προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα συνδέσουν τα εθνικά τους συστήματα προσόντων με το ΕΠΠ (έως το 2009). Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες και οι εργοδότες θα μπορούν να χρησιμοποιούν το ΕΠΠ ως εργαλείο αναφοράς για να συγκρίνουν τα επίπεδα προσόντων διαφορετικών χωρών και διαφορετικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, π.χ. επαγγελματικής κατάρτισης και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το ΕΠΠ θα λειτουργεί σαν ένα είδος μηχανισμού μετατροπής που θα αποσαφηνίζει τη σχέση μεταξύ προσόντων και διαφορετικών συστημάτων.

Συνεπώς, το ΕΠΠ θα καταστήσει τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πιο διαφανή και προσβάσιμα στο ευρύ κοινό.

Η πρόταση για το ΕΠΠ θα εξεταστεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναμένεται να εγκριθεί πριν από το τέλος του 2007.
Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/index_en.html

Βλ. επίσης MEMO/06/318