Picture of Διαχειριστής Πλατφόρμας
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
 

 
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι.
Άρθρο 2: Διάρθρωση των Α.Ε.Ι.
Άρθρο 3: Ακαδημαϊκές ελευθερίες και άσυλο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Άρθρο 4: Εσωτερικοί Κανονισμοί λειτουργίας των Α.Ε.Ι.
Άρθρο 5: Τετραετές ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραμμα
Άρθρο 6: Εκτελεστικός διευθυντής οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων
Άρθρο 7: Ρυθμίσεις οικονομικού περιεχομένου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΚΛΟΓΗ ΑΡΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ -
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ Α.Ε.Ι.
Άρθρο 8: Εκλογή αρχών διοίκησης Α.Ε.Ι. - Τμημάτων
Άρθρο 9: Επιτροπή Δεοντολογίας
Άρθρο 10: Συνήγορος Α.Ε.Ι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Άρθρο 11: Υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητών - Σύμβουλοι σπουδών
Άρθρο 12: Ανταποδοτικές υποτροφίες - Εκπαιδευτικά δάνεια
Άρθρο 13: Διάρκεια σπουδών - Τριμελείς εξεταστικές επιτροπές
Άρθρο 14: Δωρεάν διανομή συγγραμμάτων - Βιβλιοθήκες
Άρθρο 15: Διάρκεια εξαμήνων και εξεταστικών περιόδων-Επιλεγόμενα μαθήματα
Άρθρο 16: Διοργάνωση σπουδών σε ξένη γλώσσα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Άρθρο 17: Διαφάνεια - Δημοσιότητα
Άρθρο 18: Κατανομή ετήσιων πιστώσεων - Πλήρωση κενούμενων θέσεων
Άρθρο 19: Γνωστικά αντικείμενα και προκηρύξεις θέσεων μελών ΔΕΠ
Άρθρο 20: Προϋποθέσεις εκλογής μελών ΔΕΠ
Άρθρο 21: Δοκιμαστικό μάθημα
Άρθρο 22: Εκλογή και εξέλιξη μελών ΔΕΠ
Άρθρο 23: Εισηγητικές Επιτροπές και Εκλεκτορικά Σώματα
Άρθρο 24: Καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών ΔΕΠ
Άρθρο 25: Μέλη ΔΕΠ μερικής απασχόλησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
Άρθρο 26: Αναδιάρθρωση Σχολών και Τμημάτων
Άρθρο 27: Ίδρυση νέων Σχολών ή Τμημάτων
Άρθρο 28: Όργανα Σχολής
Άρθρο 29: Αρμοδιότητες και σύνθεση Γενικής Συνέλευσης Τμήματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΚΩΔΙΚΟΠΟΊΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ Α.Ε.Ι.
Άρθρο 30: Κωδικοποίηση νομοθεσίας Α.Ε.Ι.
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1
Αποστολή των Α.Ε.Ι.
1. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), που έχουν ως αποστολή:
α) Να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία και να καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισμό.
β) Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και με σεβασμό στις πανανθρώπινες αξίες της δικαιοσύνης, της ειρήνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης.
γ) Να ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας με προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.
δ) Να διαμορφώνουν, επιδιώκοντας συνεργασίες με άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, απαραίτητες συνθήκες για την αναζήτηση και διάδοση νέας γνώσης και δημιουργία και ανάδειξη νέων ερευνητών και να συμμετέχουν στην αξιοποίηση της γνώσης και του ανθρώπινου δυναμικού για την ευημερία της χώρας και της διεθνούς κοινότητας.
ε) Να συμβάλλουν στην εμπέδωση της ισότητας των φύλων και της ισοπολιτείας μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Για την εκπλήρωση της αποστολής τους τα Α.Ε.Ι. οφείλουν να διασφαλίζουν και να βελτιώνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν και να δημοσιοποιούν στο κοινωνικό σύνολο με κάθε δυνατή διαφάνεια όλες τις δραστηριότητές τους.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Ν. 1268/1982 καταργείται.

Άρθρο 2
Διάρθρωση των Α.Ε.Ι.
1. α) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος, είναι τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: αα) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
β) Τα εδάφια α) και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 2916/2001 καταργούνται.
2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «Πανεπιστήμια», νοούνται τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Άρθρο 3
Ακαδημαϊκές ελευθερίες και άσυλο
1. α) Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κατοχυρώνεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και διδασκαλία καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών με σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες.
β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Ν. 1268/1982 καταργείται.
2. α) Το ακαδημαϊκό άσυλο αναγνωρίζεται έναντι οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών ελευθεριών και για την προστασία του δικαιώματος στη γνώση, τη μάθηση και την εργασία όλων ανεξαιρέτως των μελών των Α.Ε.Ι.
β) Το ακαδημαϊκό άσυλο καλύπτει όλους τους χώρους του Α.Ε.Ι. Δεν επιτρέπεται η επέμβαση δημόσιας δύναμης στους παραπάνω χώρους χωρίς προηγούμενη πρόσκληση ή άδεια του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος και μόνο με την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής.
γ) Αρμόδιο όργανο είναι το Πρυτανικό Συμβούλιο ή η Διοικούσα Επιτροπή του ιδρύματος με δικαίωμα ψήφου όλων των μελών τους. Το Πρυτανικό Συμβούλιο ή η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται άμεσα, αυτεπαγγέλτως ή μετά από καταγγελία. Το αρμόδιο όργανο αποφασίζει κατά πλειοψηφία τηρουμένων των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου ιδρύματος και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
δ) Οι παράγραφοι 4 έως 6 του άρθρου 2 του Ν. 1268/1982 καταργούνται.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Άρθρο 4
Εσωτερικοί Κανονισμοί λειτουργίας των Α.Ε.Ι.
1. α) Μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κάθε Α.Ε.Ι. υποχρεούται να καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, αν ήδη έχει, να προσαρμόσει τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του, ώστε να περιέχει κατ’ ελάχιστο περιεχόμενο όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο ρυθμίσεις, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των Σχολών ή Τμημάτων του. Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί λειτουργίας των Α.Ε.Ι. εγκρίνονται κάθε φορά με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Π.Ε.
β) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Π.Ε. μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, καταρτίζεται πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας των Α.Ε.Ι., ο οποίος ισχύει, εν όλω ή συμπληρωματικά, μέχρι την προσαρμογή των υπαρχόντων ή την κατάρτιση νέων Εσωτερικών Κανονισμών λειτουργίας των Α.Ε.Ι.
γ) Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 5 του Ν. 2083/1992 καταργούνται.
2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2083/1992 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια που έχουν ως εξής:
«ιβ) Τους κανόνες δεοντολογίας και τη διαδικασία και τα όργανα ελέγχου της τήρησής τους.
ιγ) Τους κανόνες λειτουργίας των συλλογικών οργάνων και των κωλυμάτων συμμετοχής σε αυτά ή σε ερευνητικά ή άλλα προγράμματα.
ιδ) Τη λειτουργία υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών και την άσκηση καθηκόντων Συμβούλων σπουδών από μέλη ΔΕΠ.
ιε) Τους γενικούς κανόνες λειτουργίας των Βιβλιοθηκών, Σπουδαστηρίων και Αναγνωστηρίων του ιδρύματος.
ιστ) Την έκταση, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών στις φοιτήτριες και στους φοιτητές.
ιζ) Τη φύλαξη του ιδρύματος και της περιουσίας του με τον προσφορότερο τρόπο».

Άρθρο 5
Τετραετές ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραμμα

1. Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού κάθε Α.Ε.Ι. και προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι και η αποστολή κάθε ακαδημαϊκής μονάδας, κάθε Α.Ε.Ι. συντάσσει τετραετές ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραμμα που κινείται εντός των προβλεπόμενων ορίων του κρατικού προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για την ανώτατη εκπαίδευση. Η σύνταξη του τετραετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγράμματος γίνεται σε συνεργασία με όλες τις ακαδημαϊκές μονάδες του ιδρύματος.
2. Τα τετραετή ακαδημαϊκά-αναπτυξιακά προγράμματα αποτελούν συνιστώσα της γενικότερης ανάπτυξης της ανώτατης παιδείας στη χώρα και αναφέρονται τουλάχιστον στα ακόλουθα θέματα:
α) Στην ιεράρχηση και κατά προτεραιότητα επιδίωξη των στόχων κάθε ακαδημαϊκής μονάδας
β) Στη στήριξη και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων κάθε ακαδημαϊκής μονάδας
γ) Στην ανάπτυξη της υποδομής και του εξοπλισμού
δ) Στην κάλυψη των λειτουργικών δαπανών
ε) Στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
στ) Στις πρόσθετες ή άλλες συμπληρωματικές πηγές χρηματοδότησης.
3. Ως προς το οικονομικό σκέλος το τετραετές ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραμμα
κάθε Α.Ε.Ι. εξειδικεύεται:
α) στις λειτουργικές δαπάνες
β) στις επενδύσεις
γ) σε όλο το προσωπικό κάθε κατηγορίας.
4. Ο προγραμματισμός για τα ανωτέρω θέματα εξειδικεύεται και εκτελείται κάθε φορά σε ετήσια βάση μετά από έγκριση του απολογισμού του προηγούμενου έτους.
5. Εξαιρούνται των διαδικασιών προγραμματισμού νέων θέσεων όλες οι περιπτώσεις προκηρύξεων θέσεων για εξέλιξη του υπηρετούντος προσωπικού, για τις οποίες ακολουθούνται οι ήδη ισχύουσες διαδικασίες.
6. Τα τετραετή ακαδημαϊκά-αναπτυξιακά προγράμματα υποβάλλονται από τα Α.Ε.Ι. προς συζήτηση και έγκριση ως προς το οικονομικό σκέλος τους στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του προηγούμενου έτους από το οποίο αρχίζει το τετραετές ακαδημαϊκό-ακαδημαϊκό πρόγραμμα. Εφόσον ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εγκρίνει με απόφασή του ως προς το οικονομικό σκέλος, εν όλω ή εν μέρει, το τετραετές ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραμμα, τότε υπογράφεται μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του αντίστοιχου Α.Ε.Ι. δεσμευτική προγραμματική συμφωνία ως προς την πραγματοποίηση των στόχων του τετραετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγράμματος, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται η διαδικασία εκπόνησης του τετραετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγράμματος καθώς και η σειρά κατάταξης των κεφαλαίων που τον απαρτίζουν.

Άρθρο 6
Εκτελεστικός διευθυντής οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων

1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. συνιστάται μία (1) οργανική θέση εκτελεστικού διευθυντή οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του έργου των οργάνων και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό και διεύθυνση του έργου των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Α.Ε.Ι. Ο εκτελεστικός διευθυντής οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στη Σύγκλητο για θέματα της αρμοδιότητάς του, λογοδοτεί σε αυτήν και εποπτεύεται από τον Πρύτανη.
2. Ο εκτελεστικός διευθυντής οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται, μετά από προκήρυξη, με πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι.
3. Ο εκτελεστικός διευθυντής οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων διορίζεται με τετραετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί, με όμοιο τρόπο, για μία μόνο ακόμη φορά. Η θέση επαναπροκηρύσσεται σε περίπτωση: α) πρόωρης λήξης της θητείας, β) μη ανανέωσης της θητείας και γ) συμπλήρωσης δύο πλήρων θητειών.
4. Ο εκτελεστικός διευθυντής οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων αποχωρεί αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του. Επιτρέπεται η πρόωρη λήξη της θητείας του εκτελεστικού διευθυντή οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου για σπουδαίο λόγο σχετικό με την άσκηση των καθηκόντων του εκτελεστικού διευθυντή, αζημίως για το ίδρυμα και το Δημόσιο.
5. Τον εκτελεστικό διευθυντή οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων επικουρεί στο έργο του γραμματεία αποτελούμενη από τρεις έως πέντε ειδικούς επιστήμονες σε θέματα λογιστικής και δύο έως τρία μέλη διοικητικού προσωπικού δυνάμενα να προσληφθούν ή να αποσπαστούν από άλλες υπηρεσίες του ιδρύματος.
6. Τα προσόντα και οι διαδικασίες επιλογής, με βάση αξιολογική κατάταξη, για την πλήρωση των θέσεων των εκτελεστικών διευθυντών οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων, καθώς και οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
7. Οι θέσεις των εκτελεστικών διευθυντών οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων προκηρύσσονται υποχρεωτικά εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μετά την πλήρωση των θέσεων των εκτελεστικών διευθυντών οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων και την ανάληψη καθηκόντων από αυτούς, οι οποίοι επιλέχθηκαν, οι θέσεις των προϊσταμένων γραμματείας κάθε ιδρύματος καταργούνται. Αν οι φορείς των θέσεων αυτών προέρχονται από τον δημόσιο τομέα, επανέρχονται στις οργανικές τους θέσεις και εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά σε αυτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, λαμβανομένου υπόψη και του χρόνου προϋπηρεσίας τους ως προϊσταμένων γραμματείας που λογίζεται σε κάθε περίπτωση για την περαιτέρω βαθμολογική τους εξέλιξη ως προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης. Τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωμα να κριθούν για εξέλιξη σε θέση προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης, εκτός αν αποχωρούν από την υπηρεσία, οπότε συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με τις αποδοχές του βαθμού της οργανικής θέσης τους.
8. Ο Διευθυντής Διοικητικού του ιδρύματος ή, αν δεν υπάρχει, αυτός που τον αναπληρώνει ή αυτός που ασκεί τα καθήκοντά του, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Συγκλήτου και συμμετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Κρίσης.

Άρθρο 7
Ρυθμίσεις οικονομικού περιεχομένου

1. Η θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων από τον αρμόδιο Πάρεδρο ή Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εκκαθάριση των δαπανών περιορίζεται αυστηρά σε έλεγχο νομιμότητας των δαπανών και δεν περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση και έλεγχο της σκοπιμότητάς τους.
2. Τα εισοδήματα των Α.Ε.Ι. από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται απαλλάσσονται εν όλω ή εν μέρει της φορολογίας.
Οι δωρεές προς τα Α.Ε.Ι. από φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής εκπίπτουν εν όλω ή εν μέρει από το φορολογητέο εισόδημα των δωρητών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.
3. Τα Α.Ε.Ι. επιχορηγούνται από το Κράτος για την εκπλήρωση της αποστολής τους με βάση γενικές αρχές που καθορίζονται σε συνεργασία μεταξύ Κράτους και ιδρυμάτων, λαμβανομένων υπόψη και των τετραετών ακαδημαϊκών-αναπτυξιακών προγραμμάτων τους και των συναφθεισών προγραμματικών συμφωνιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΚΛΟΓΗ ΑΡΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ -
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ Α.Ε.Ι.
Άρθρο 8

Εκλογή αρχών διοίκησης Α.Ε.Ι. - Τμημάτων
1. Το εδάφιο α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2083/1992, όπως ισχύει ήδη, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων που απαρτίζεται από το σύνολο: i) των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, ii) των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών του Πανεπιστημίου και iii) των Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών, των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ), των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου. Το ποσοστό των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος συνδυασμός θα υπολογίζεται ως το άθροισμα των ποσοστών που έλαβε ο συνδυασμός από καθεμιά από τις τρεις κατηγορίες εκλεκτόρων πολλαπλασιαζόμενων με τους συντελεστές βαρύτητας 0,50, 0,40 και 0,10 αντίστοιχα και ανεξάρτητα από το ποσοστό προσέλευσης».
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 2083/1992, όπως ισχύει ήδη, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο Πρόεδρος του Τμήματος και ο αναπληρωτής του εκλέγονται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων που απαρτίζεται από το σύνολο: i) των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, ii) των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών του Τμήματος και iii) των Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών, των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Τμήματος. Το ποσοστό των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος θα υπολογίζεται ως το άθροισμα των ποσοστών που έλαβε ο υποψήφιος από καθεμιά από τις τρεις κατηγορίες εκλεκτόρων πολλαπλασιαζόμενων με τους συντελεστές βαρύτητας 0,55, 0,40 και 0,05 αντίστοιχα και ανεξάρτητα από το ποσοστό προσέλευσης».
3. Η τελευταία πρόταση του εδαφίου β) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο α) της παραγράφου 1 του άρθρου 79 του Ν. 1566/1985, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εκπρόσωποι των φοιτητριών και των φοιτητών ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του συλλόγου, ακόμη κι αν αυτό δεν έχει συγκροτηθεί σε σώμα, η οποία διαβιβάζεται στον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος και ισχύει για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος της διενέργειας της εκλογής. Τροποποίηση ή συμπλήρωση του διαβιβασθέντος καταλόγου των εκπροσώπων των φοιτητριών και των φοιτητών δεν επιτρέπεται».

Άρθρο 9
Επιτροπή Δεοντολογίας

Για την τήρηση και εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό συνιστάται σε κάθε Α.Ε.Ι. Επιτροπή Δεοντολογίας που αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ως Πρόεδρο και τους Κοσμήτορες των Σχολών του ιδρύματος. Ο τρόπος λειτουργίας, η διαδικασία και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Δεοντολογίας ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος.

Άρθρο 10
Συνήγορος Α.Ε.Ι.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ασκεί και τα καθήκοντα του Συνηγόρου στα Α.Ε.Ι. Κατά την άσκηση των σχετικών με την ανώτατη εκπαίδευση αρμοδιοτήτων του ο Συνήγορος στα Α.Ε.Ι. εισηγείται στα όργανα διοίκησης κάθε ιδρύματος μέτρα για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών μεταξύ μελών του ιδρύματος ή μεταξύ του ιδρύματος και των μελών του ή τρίτων και την τήρηση της νομιμότητας και της δεοντολογίας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για τα Α.Ε.Ι. και τις σχετικές αποφάσεις των οργάνων διοίκησής τους. Τα όργανα διοίκησης μπορούν να παραπέμπουν στο Συνήγορο, προκειμένου αυτός να διερευνήσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του αναφορές μελών του ιδρύματος ή τρίτων. Ο Συνήγορος του Πολίτη αναθέτει την εκτέλεση των ανωτέρω καθηκόντων του σε έναν από τους Βοηθούς Συνηγόρους του Πολίτη. Για την άσκηση των καθηκόντων του Συνηγόρου στα Α.Ε.Ι. συνιστώνται στο Συνήγορο του Πολίτη τρείς θέσεις ειδικών επιστημόνων, η πλήρωση των οποίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3094/2003 και του άρθρου 4 του Ν. 3051/2002.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Άρθρο 11
Υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητών - Σύμβουλοι σπουδών
1. Σε κάθε Τμήμα προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι. η σύσταση και λειτουργία υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς αυτούς για την ομαλή μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την υποστήριξη φοιτητριών και φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες καιτην επιτυχή περάτωση των σπουδών τους.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κάθε Τμήματος ανατίθενται εκ περιτροπής καθήκοντα Συμβούλων σπουδών σε μέλη ΔΕΠ για ανώτατη διάρκεια κάθε φορά ενός ακαδημαϊκού έτους. Έργο των Συμβούλων σπουδών είναι η καθοδήγηση και η παροχή κατευθύνσεων και συμβουλών στις φοιτήτριες και στους φοιτητές για την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. Τα μέλη ΔΕΠ υποχρεούνται να συνδράμουν τους Συμβούλους σπουδών στο έργο τους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους οι Σύμβουλοι σπουδών διευκολύνονται στην άσκηση των καθηκόντων τους με απαλλαγή ή περιορισμό από διοικητικά καθήκοντα.

Άρθρο 12
Ανταποδοτικές υποτροφίες - Εκπαιδευτικά δάνεια

1. Σε φοιτήτριες και φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου μπορούν να παρέχονται από τα ιδρύματα στα οποία φοιτούν, ανταποδοτικές υποτροφίες με υποχρέωση εκ μέρους των φοιτητριών και των φοιτητών να προσφέρουν εργασία με μερική απασχόληση, κατ’ ανώτατο όριο, σαράντα (40) ωρών μηνιαίως σε διάφορες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Η έκταση, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ανταποδοτικών υποτροφιών καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό.
2. Φοιτήτριες και φοιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν άτοκα εκπαιδευτικά δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα της χώρας που επιθυμούν, εφόσον έχουν εξεταστεί με επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του προηγούμενου εξαμήνου από το εξάμηνο στο οποίο φοιτούν και δεν έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών. Το ποσό του δανείου θα καταβάλλεται τμηματικά σε δόσεις στους δικαιούχους στο τέλος κάθε εξαμήνου ανάλογα με την επιτυχή πρόοδο των σπουδών τους ανά εξάμηνο. Η αποπληρωμή των δανείων θα γίνεται τμηματικά με ευνοϊκούς όρους μετά από πενταετή άσκηση επαγγέλματος και σε κάθε περίπτωση σε δέκα πέντε το πολύ έτη από τη λήψη του συνολικού ποσού του δανείου. Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες χορήγησης των εκπαιδευτικών δανείων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 13
Ανώτατη διάρκεια φοίτησης - Τριμελείς εξεταστικές επιτροπές

1. α) Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος μετά την έναρξη ισχύος του νόμου και εφεξής τίθεται ανώτατη διάρκεια φοίτησης στις προπτυχιακές σπουδές που ορίζεται ως ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου προσαυξανόμενος κατά 50%. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και σχετική αίτηση φοιτήτριας ή φοιτητή, η παράταση κατά δύο (2) το πολύ εξάμηνα της ανώτατης διάρκειας φοίτησης της αιτούσας ή του αιτούντος.
β) Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν με έγγραφη αίτησή τους που γίνεται δεκτή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Τμήματος, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, τα οποία δεν θα προσμετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης, και μετά η λήξη της διακοπής που έλαβαν να επανέλθουν στο Τμήμα τους για να να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα διακοπής των σπουδών τους.

γ) Μετά την πάροδο της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, η φοιτήτρια ή ο φοιτητής θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχει απωλέσει τη φοιτητική ιδιότητα και δεν επιτρέπεται πλέον η συμμετοχή του σε εξετάσεις. Για την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος που συνοδεύεται από βεβαίωση για τα μαθήματα, στα οποία η φοιτήτρια ή ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς.
δ) Φοιτήτριες και φοιτητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε Α.Ε.Ι. της χώρας και δεν
έχουν συμπληρώσει ακόμη τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου κατά την έναρξη ισχύος του νόμου μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου αυτού αριθμού εξαμήνων και πέραν αυτού επί πέντε (5) επιπλέον ακαδημαϊκά έτη. Φοιτήτριες και φοιτητές που έχουν ήδη συμπληρώσει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου κατά την έναρξη ισχύος του νόμου μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους επί πέντε(5) ακόμη ακαδημαϊκά έτη.
2. α) Για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που θα εγγραφούν με οποιονδήποτε τρόπο σε Α.Ε.Ι. της χώρας από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος μετά την έναρξη ισχύος του νόμου και εφεξής δεν επιτρέπεται η επιλογή και εξέταση υποχρεωτικών μαθημάτων ανωτέρων εξαμήνων αν δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε υποχρεωτικά μαθήματα κατωτέρων εξαμήνων, η γνώση των οποίων σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος μετά από εισήγηση των οικείων Τομέων είναι επιστημονικά απαραίτητη για την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση υποχρεωτικών μαθημάτων ανωτέρων εξαμήνων σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών και το αντίστοιχο ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ορίζονται υποχρεωτικά τα συγκεκριμένα υποχρεωτικά μαθήματα των ανωτέρων εξαμήνων, των οποίων η επιλογή προϋποθέτει την επιτυχή εξέταση σε συγκεκριμένα υποχρεωτικά μαθήματα κατωτέρων εξαμήνων.
β) Για την πρώτη εφαρμογή του προηγούμενου εδάφιου η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος λαμβάνεται μέχρι το τέλος Απριλίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και ισχύει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος μετά την έναρξη ισχύος του νόμου. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον Κοσμήτορα και στη Σύγκλητο και δημοσιεύεται στον Οδηγό Σπουδών της Σχολής και του Τμήματος. Αν η απόφαση δεν πληρεί τις ανωτέρω προϋποθέσεις ή αν η Γενική Συνέλευση του Τμήματος δεν λάβει απόφαση μέχρι το τέλος της ανωτέρω προθεσμίας, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Πρύτανη για το σκοπό αυτό εντός μηνός από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση του Τμήματος δεν λάβει απόφαση για οποιονδήποτε λόγο ή η απόφαση δεν πληρεί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η επιτυχής εξέταση στα υποχρεωτικά μαθήματα των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και του αντίστοιχου ωρολογίου προγράμματος, όπως εκάστοτε ισχύουν, ανεξάρτητα από τον ελάχιστο αριθμό των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, θεωρείται απαραίτητη για την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των υποχρεωτικών μαθημάτων ανωτέρων εξαμήνων που ανήκουν στον ίδιο Τομέα.
3. α) Μετά από τρεις (3) τουλάχιστον αποτυχημένες εξετάσεις σε υποχρεωτικό μάθημα
της προηγούμενης παραγράφου, η φοιτήτρια ή ο φοιτητής, εάν το ζητήσει εγγράφως ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν από την επόμενη εξεταστική περίοδο, εξετάζεται κατά την περίοδο αυτή από τριμελή εξεταστική επιτροπή, στην οποία μπορεί να συμμετέχει ως εξεταστής και μέλος ΔΕΠ ομοειδούς Τμήματος του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. Με την ίδια αίτηση η φοιτήτρια ή ο φοιτητής δικαιούται να ζητήσει την εξαίρεση του αρχικού εξεταστή από την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Το τελευταίο αυτό αίτημα εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος, που λαμβάνει υπόψη τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις ή απαιτήσεις που προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό.
β) Αν η φοιτήτρια ή ο φοιτητής αποτύχει να περάσει το υποχρεωτικό μάθημα της προηγούμενης παραγράφου και ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, μπορεί να συνεχίσει να εξετάζεται σε αυτό σύμφωνα με το ισχύον εξεταστικό πρόγραμμα του Τμήματος, χωρίς να δικαιούται να επιλέξει και να εξεταστεί σε μαθήματα ανωτέρων εξαμήνων που προϋποθέτουν επιτυχή εξέταση στο υποχρεωτικό αυτό μάθημα. Μετά από τρεις (3) τουλάχιστον νέες αποτυχημένες εξετάσεις στο ίδιο υποχρεωτικό μάθημα, η φοιτήτρια ή ο φοιτητής, αν το ζητήσει εγγράφως ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν από την επόμενη εξεταστική περίοδο, εξετάζεται για δεύτερη φορά κατά την περίοδο αυτή από τριμελή εξεταστική επιτροπή, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο.
4. Επιτρέπεται η χορήγηση του πτυχίου σε φοιτήτριες και φοιτητές που εξετάστηκαν με
επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου και έχουν συμπληρώσει επτά ή εννέα ή έντεκα εξάμηνα φοίτησης, ανάλογα αν ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου είναι οκτώ ή δέκα ή δώδεκα εξάμηνα σπουδών αντίστοιχα. Οι δυνατότητες επιλογής μαθημάτων ανά εξάμηνο και οι λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ιδρύματος.

Άρθρο 14
Δωρεάν διανομή συγγραμμάτων - Βιβλιοθήκες

1. Στο πλαίσιο του συστήματος της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων το Επιστημονικό
Συμβούλιο του Σ.Α.Π.Ε. συντάσσει μετά από προτάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των
Τμημάτων των Α.Ε.Ι. εθνικό κατάλογο πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Με προεδρικό διάταγμα καθορίζεται ο τρόπος, με τον οποίο παρέχεται στις
φοιτήτριες και στους φοιτητές από την πρώτη τους εγγραφή στο Τμήμα η δυνατότητα δωρεάν προμήθειας αριθμού συγγραμμάτων από τον εθνικό κατάλογο που έχει συντάξει το Επιστημονικό Συμβούλιο του Σ.Α.Π.Ε. σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ίσο με τον αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου.
3. Η κοστολόγηση των συγγραμμάτων γίνεται από επιτροπή, σύμφωνα με κανόνες που
καθορίζονται με σχετική κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αποστέλλει σε ειδικό κωδικό αριθμό κάθε ιδρύματος την απαιτούμενη για την πληρωμή δαπάνη και διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο με ειδικό όργανο. Μέχρι τότε εφαρμόζεται η ισχύουσα διαδικασία κοστολόγησης και διανομής συγγραμμάτων.
4. Κάθε διδάσκων οφείλει να διανέμει, με δαπάνες του Α.Ε.Ι. στο οποίο ανήκει,
αναλυτικό διάγραμμα μελέτης το οποίο θα περιλαμβάνει τη διάρθρωση της ύλης του
μαθήματος, σχετική βιβλιογραφία, άλλη τεκμηρίωση και συναφή πληροφόρηση.
5. α) Το 1/10 του συνολικού αριθμού κάθε διανεμόμενου ή προμηθευόμενου
συγγράμματος παραχωρείται από το Κράτος στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι.
β) Η προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτική και δωρεάν διάθεση
επιστημονικών εντύπων σε δημόσιες βιβλιοθήκες επεκτείνεται και για τις Κεντρικές
Βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. της χώρας.

Άρθρο 15
Διάρκεια εξαμήνων και εξεταστικών περιόδων - Επιλεγόμενα μαθήματα

1. Κάθε εξάμηνο διαρκεί σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις
εβδομάδες διδασκαλίας που καλύπτουν έναν ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων. Σε
περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός διδακτικών εβδομάδων και πιστωτικών μονάδων το εξάμηνο θεωρείται ότι χάνεται και δεν μπορεί να αναπληρωθεί με κανένα τρόπο.
Με απόφαση της Συγκλήτου μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος
επιτρέπεται παράταση της διάρκειας του εξαμήνου μέχρι τέσσερεις (4) εβδομάδες προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας και πιστωτικών μονάδων με μετάθεση της εξεταστικής περιόδου του αντίστοιχου εξαμήνου πέρα από τα χρονικά όρια που τίθενται στην επόμενη παράγραφο. Αν η μη συμπλήρωση του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού εβδομάδων διδασκαλίας και πιστωτικών μονάδων οφείλεται αποκλειστικά σε ένα (1) μόνο υποχρεωτικό μάθημα, το υποχρεωτικό αυτό μάθημα θεωρείται μη διδαχθέν
και το εξάμηνο δεν χάνεται.
2. α) Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις. Οι εξεταστικές περίοδοι του χειμερινού και
του εαρινού εξαμήνου ξεκινούν υποχρεωτικά με τη λήξη του εξαμήνου και καθεμιά δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από τρεις (3) εβδομάδες συνολικά. Η εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου ξεκινά και ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός του μηνός Σεπτεμβρίου και δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από τέσσερις (4) εβδομάδες συνολικά. Εξέταση εκτός εξεταστικής περιόδου επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας στο πρόσωπο του εξεταζομένου και μετά από προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τομέα. Διπλή εξέταση στην ίδια εξεταστική περίοδο απαγορεύεται απολύτως.
β) Φοιτήτριες και φοιτητές που έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων
που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου ή οφείλουν υποχρεωτικό μάθημα της παραγράφου 2του άρθρου 13 του νόμου, δικαιούνται να συμμετέχουν σε όλες τις εξεταστικές περιόδους.
3. α) Ο αριθμός των επιλεγόμενων μαθημάτων (υποχρεωτικής και ελεύθερης επιλογής)
δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερος του διπλάσιου του συνολικού
αριθμού των υποχρεωτικών μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών.
β) Επιλεγόμενο μάθημα (υποχρεωτικής ή ελεύθερης επιλογής) που σε ένα εξάμηνο έχει
δηλωθεί και παρακολουθείται από λιγότερους από δέκα φοιτήτριες ή φοιτητές δεν διδάσκεται κατά το εξάμηνο αυτό.
4. Η παράγραφος 11 του άρθρου 24 του N. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Σε περίπτωση μαθήματος του προγράμματος σπουδών που διδάσκεται σε μεγάλο
αριθμό φοιτητριών και φοιτητών είναι υποχρεωτική η διαίρεση των φοιτητριών και φοιτητών σε κλιμάκια των ογδόντα κατά ανώτατο όριο φοιτητριών και φοιτητών και η ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος για κάθε κλιμάκιο σε ένα μέλος ΔΕΠ του αντίστοιχου Τομέα. Ο αντίστοιχος ανώτατος αριθμός φοιτητριών και φοιτητών για εργαστηριακές ασκήσεις και κλινική εκπαίδευση ορίζεται σε δεκαπέντε. Μέλη ΔΕΠ, στα οποία γίνεται μια τέτοια ανάθεση, μπορούν, με απόφαση του οικείου Τομέα, να συγκροτούν για τις ανάγκες εναρμόνισης της διδασκαλίας και των εξετάσεων στα διάφορα κλιμάκια του ίδιου μαθήματος επιτροπή του μαθήματος με συντονιστή το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ της ανώτερης βαθμίδας. Όπου υπάρχει ανεπάρκεια αιθουσών για την ανωτέρω διαίρεση σε κλιμάκια ή όπου η διαίρεση αυτή θα επιβάρυνε υπερβολικά τα μέλη ΔΕΠ σε καθήκοντα διδασκαλίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, μπορεί με απόφαση της Συγκλήτου μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος να εξαιρούνται από τον κανόνα της διαίρεσης σε κλιμάκια».

Άρθρο 16
Διοργάνωση σπουδών σε ξένη γλώσσα

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος είναι δυνατή η διοργάνωση των
μαθημάτων του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ξένη γλώσσα. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Άρθρο 17
Διαφάνεια - Δημοσιότητα
1. Όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας οφείλουν να ανταποκρίνονται στην υποχρέωση
δημοσιότητας και διαφάνειας παρέχοντας, στον διαδικτυακό τους τόπο ή/και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, την πληρέστερη δυνατή πληροφόρηση σχετικά με τα διοικητικά τους όργανα και τις αποφάσεις τους, τις πηγές και τη διαχείριση των πόρων, την οργάνωση σπουδών, τον αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητριών και φοιτητών, την υλικοτεχνική υποδομή και το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
2. Οι Σχολές ή τα Τμήματα υποχρεούνται να διαθέτουν στον διαδικτυακό τους τόπο
πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τα διοικητικά τους όργανα και τις διοικητικές πράξεις που αφορούν μέλη τους (π.χ. εκλογές, εξελίξεις), την υλικοτεχνική υποδομή, τους οικονομικούς πόρους και τη διαχείρισή τους σε ετήσια βάση, τα προγράμματα σπουδών (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά), το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τον κατάλογο των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ και το ερευνητικό και διδακτικό τους έργο κατά ακαδημαϊκό έτος.
Οι Σχολές ή τα Τμήματα υποχρεούνται να μεριμνούν, ώστε κάθε διδάσκων, με ευθύνη
του, να διατηρεί και να ενημερώνει συνεχώς στον διαδικτυακό τους τόπο τη δική του
ιστοσελίδα, όπου περιγράφονται οι ημέρες και ώρες διδασκαλίας και ακρόασης φοιτητριών και φοιτητών, τα διδασκόμενα από αυτόν μαθήματα, το περιεχόμενό τους και τα διανεμόμενα συγγράμματα και να παρέχει οποιαδήποτε συναφή με το μάθημα πληροφόρηση. Οι Σχολές ή τα Τμήματα υποχρεούνται να διατηρούν στον διαδικτυακό τους τόπο βιογραφικά σημειώματα με τις σπουδές, την επιστημονική εμπειρία, το ερευνητικό έργο και τις κυριότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ που απασχολούν. Ο διαδικτυακός τόπος και οι ιστοσελίδες των Σχολών ή Τμημάτων οφείλουν να τηρούνται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Όπου δεν λειτουργεί διαδικτυακός τόπος ή ιστοσελίδα, οι Σχολές ή τα Τμήματα
υποχρεούνται να οργανώσουν σε συνεργασία με το οικείο Α.Ε.Ι. τον διαδικτυακό τόπο και την ιστοσελίδα τους εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι τη λειτουργία τους οι Σχολές ή τα Τμήματα υποχρεούνται να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις διαφάνειας και δημοσιότη