Ελεγκτική
(Ελεγκτική)

Γράψτε μια περιεκτική παράγραφο που να παρουσιάζει το μάθημά σας στους φοιτητές.