Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS I) (Ε)
(GIS-lab)

Γράψτε μια σύντομη παράγραφο που να περιγράφει το μάθημά σας.