Γενική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία (Ε)
(ΕΡΓ. ΕΔΑΦ.ΓΕΩΛ.)


Στο Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος "Στοιχεία Εδαφολογίας- Γεωλογίας" γίνεται μια προσπάθεια για την αξιοποίηση των γεωλογικών και των εδαφολογικών γνώσεων μέσω της ανάγνωσης και χρησιμοποίησης γεωλογικών και άλλων, συναφούς αντικειμένου, θεματικών χαρτών.
Οι χάρτες αυτοί παρέχουν ένα από τα βασικά υπόβαθρα πληροφοριών σε πλήθος διαφορετικών εφαρμογών GIS (μελέτες διαχείρισης φυσικών πόρων, έρευνες αξιοποίησης και προστασίας υπόγειων νερών, υδρολογικές μελέτες, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έρευνες πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών κ.ά).