Γενική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία (Θ)
(ΣΤ. ΕΔΑΦ-ΓΕΩΛ)

 This course allows guest users to enter

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των σπουδαστών σε έννοιες που καλύπτονται από το αντικείμενο της Γεωλογίας και της Εδαφολογίας. Οι έννοιες αυτές είναι σε δεύτερο επίπεδο, απαραίτητες σε εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών σε θέματα αξιοποίησης, διαχείρισης και προστασίας φυσικών πόρων, πρόβλεψης-διαχείρισης φυσικών καταστροφών, προστασίας περιβάλλοντος, διαχείρισης μεγάλων τεχνικών έργων κ.α.

This course allows guest users to enter