Τοπογραφία ΙΙ (Θ)
(Τοπογραφία ΙΙ)

Μέθοδοι χάραξης. Πηγές αναζήτησης, αναγνώρισης τριγωνομετρικών σημείων. Σημασία και χρήση αυτών. Πολυγωνομετρία. Προδιαγραφές. Είδη όδευσης, κατάλληλες μετρήσεις, επίλυση, σφάλματα, αποτελέσματα με Η/Υ. Υψομετρία. Μέθοδοι και όργανα. Γεωμετρική χωροστάθμηση. Χρήση όλων των γνώσεων για αποτύπωση περιοχής και σχεδίαση ισουψών καμπυλών. Επιλύσεις, αποδόσεις με Η/Υ.