Διοικητική Λογιστική
(Dioik_Logistiki)

 This course allows guest users to enter

Η Διοικητική Λογιστική αποτελεί τη διαδικασία προσδιορισμού, μέτρησης, συγκέντρωσης, ανάλυσης, ερμηνείας και προώθησης της οικονομικής πληροφορίας που χρησιμοποιεί η Διοίκηση μιας επιχείρησης για το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και τον έλεγχο μέσα στην επιχείρηση, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη χρήση και την υπευθυνότητα των πηγών. Επίσης καλύπτει (αναφέρεται ή περιλαμβάνει) τη σύνταξη οικονομικών εκθέσεων για διάφορους φορείς, όπως μετόχους, πιστωτές, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς κλπ. Θα πρέπει να τονιστεί ότι διαφέρει τόσο από τη Χρηματοοικονομική Λογιστική όσο και από τη Λογιστική Κόστους.

Στόχοι του μαθήματος αποτελούν:

  • Να κατανοήσουν οι σπουδαστές βασικές έννοιες και θεματικά πεδία της Διοικητικής Λογιστικής
  • Να γνωρίσουν εργαλεία της Διοικητικής Λογιστικής και να εξοικειωθούν με το χειρισμό τους, τις πηγές άντλησης των στοιχειών για τη χρήση των εργαλείων αυτών, καθώς και τη χρησιμότητά τους στον προσδιορισμό επιχειρηματικών μεγεθών και στόχων
  • Να μπορούν να ερμηνεύουν τις πληροφορίες που προσφέρει η χρήση των εργαλείων αυτών στην προσπάθεια λήψης αποφάσεων από τη διοίκηση της επιχείρησης

This course allows guest users to enter