Εισαγωγή στην Πληροφορική - Εργαστήριο
(ΕΡΓ-Εισ.Πληροφορική)

Γράψτε μια σύντομη εισαγωγική παράγραφο για το μάθημά σας