Φυσική - Εργαστήριο (πρώην Εργαστ. Φυσικής ΙΙ)
(PhysII-Lab)

Το εργαστήριο της Φυσικής ασχολείται (όπως και η θεωρία) με τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Εξετάζονται διάφορα φαινόμενα με την βοήθεια μίας συσκευής παραγωγής μικροκυμάτων. Οι 10 εργαστηριακές ασκήσεις περιλαμβάνουν την μελέτη φαινομένων όπως η περίθλαση, η πόλωση, τα στάσιμα κύματα καθώς και παρουσίαση της λειτουργίας συσκευών που βασίζονται στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, όπως ασύρματες επικοινωνίες, radar κ.λ.π.