ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
(ΣΥΣΤ.ΑΥΤ.ΕΛΕΓΧ.)

Το μάθημα αποσκοπεί σε μια εισαγωγή στην θεωρία των γραμμικών Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου συνεχούς χρόνου. Δίνεται βάση κυρίως στα συστήματα μιας εισόδου και μιας εξόδου. Αναλύονται θέματα όπως η ευστάθεια, ο γεωμετρικός τόπος ριζών, το κριτήριο Nyquist και η εύρεση κατάλληλου ελεγκτή έτσι ώστε το σύστημα να έχει επιθυμητή συμπεριφορά. Στο εργαστήριο του μαθήματος χρησιμοποιείται το πακέτο Control System του MATLAB.