Τεχνολογία Λογισμικού (Πρώην ΤΛ2)
(TLII)

 This course allows guest users to enter

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια της Τεχνολογίας Λογισμικού Ι και δίνει έμφαση στη διαχείριση έργων λογισμικού. Ως κύριοι άξονες λαμβάνονται η διαχείριση έργων, η εκτίμηση κόστους των έργων λογισμικού και η διαχείριση ποιότητας. Στόχοι είναι η κατανόηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός έργου λογισμικού και η προσομοίωση της παραγωγής λογισμικού μέσω ενός πραγματικού προβλήματος.

This course allows guest users to enter