Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση
(Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση)

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές αρχές της κοστολόγησης επικεντρώνοντας στην εφαρμογή συστημάτων κοστολόγησης για την ακριβέστερη προσέγγιση του κόστους προϊόντων και υπηρεσιών σε ένα εξαιρετικά ρευστό επιχειρηματικό περιβάλλον. Στα πλαίσια του μαθήματος, εξετάζονται όλες οι σύγχρονες μορφές κοστολόγησης με ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εφαρμογή και τις προκύπτουσες αποκλίσεις.