Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
(Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή νέων εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα που άπτονται των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Μέσα από την παρουσίαση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.), προκύπτει η συγκριτική τους αξιολόγηση με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Εξετάζεται στα πλαίσια του μαθήματος, η διαφοροποίηση που προκύπτει στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. στο ενιαίο επιχειρηματικό περιβάλλον σε σχέση με την μέχρι σήμερα ελληνική πρακτική.