Διοικητική Λογιστική
(Διοικητική Λογιστική)

Σκοπός του μαθήματος είναι η αναλυτική εξέταση θεμάτων που αποβλέπουν στη χρησιμοποίηση λογιστικών πληροφοριών για τη λήψη διοικητικών και επιχειρηματικών αποφάσεων. Ειδικότερα στο μάθημα αυτό εξετάζονται τα θέματα των εννοιών του κόστους, της κοστολόγησης της συνεχούς και της εξατομικευμένης παραγωγής, της πρότυπης κοστολόγησης, της κατάρτισης, παρακολούθησης και έλεγχου του συνολικού προϋπολογισμού της επιχείρησης καθώς και των στατικών και ευέλικτων προϋπολογισμών, της ανάλυσης του σημείου εξίσωσης συνολικών εσόδων και εξόδων και της χρησιμοποίησης εφαρμογών οριακού κόστους για τη λήψη βραχυχρόνιων αποφάσεων.