Διαχείριση Καινοτομίας και Τεχνολογίας
(Διαχείριση Καινοτομίας και Τεχνολογίας)

Το μάθημα θα ξεκινήσει να διδάσκεται σε επόμενο εξάμηνο