Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων & Οργανωσιακή Συμπεριφορά
(Ανθρ. Πόροι & Οργ. Συμπεριφορά)

Το μάθημα σκοπεύει στο να διευκολύνει την πλήρη κατανόηση της Διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοτική, αποτελεσματική και ανταγωνιστική λειτουργία των διαφόρων επιχειρήσεων και παραγωγικών μονάδων γενικότερα, καθιστώντας παράλληλα σαφή την ιδιαίτερη μεγάλη σημασία του ρόλου του Διευθυντή Ανθρώπινων Πόρων. Ειδικότερα αναλύονται οι πρακτικές και οι μέθοδοι που εφαρμόζονται για τη διαχείριση των Ανθρώπινων Πόρων, οι οποίες έχουν σημαντική επίδραση στις εργασιακές και επιχειρησιακές σχέσεις γενικότερα και είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων των στελεχών και κατ’ επέκταση των επιχειρήσεων. Παράλληλα εξετάζονται στρατηγικές υπό το πρίσμα ενός μεταβαλλόμενου -και όχι στατικού- επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα αναλύεται η σημασία της παρακίνησης και της ηγεσίας στα διοικητικά στελέχη και οι επιπτώσεις τους στη διοίκηση των υφισταμένων. Τέλος επισημαίνεται η σημασία και ο ρόλος της οργανωσιακής κουλτούρας στις επιχειρήσεις καθώς και η διαφορετικότητα του ανθρώπινου δυναμικού και ο σωστός τρόπος αντιμετώπισής του για την επίτευξη της μέγιστης αποδοτικότητάς του, με κύρια επιδίωξη την πλήρωση των στόχων των παραγωγικών μονάδων.