Βελτιστοποίηση στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
(Βελτιστοποίηση στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων)


Σύντομη ανασκόπηση των βασικών ποσοτικών τεχνικών μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών και χρήση μίας συστηματικής μεθοδολογικής προσέγγισης στην εφαρμογή των τεχνικών αυτών στη διαδικασία λήψης βέλτιστων αποφάσεων σε επιχειρησιακό περιβάλλον. Οι βασικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος είναι : (α) η κατανόηση από την πλευρά των φοιτητών της διαδικασίας δόμησης ενός ποσοτικού μοντέλου με αφορμή πραγματικές επιχειρησιακές καταστάσεις, ώστε τα σημαντικά στοιχεία να ενσωματώνονται στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων και η απόφαση να είναι βέλτιστη σε σχέση με τις ανάγκες του λήπτη αποφάσεων, (β) η επεξεργασία λύσεων οι οποίες παρέχουν βέλτιστες τιμές ενός μέτρου απόδοσης των επιθυμιών του λήπτη αποφάσεων ή ακόμα σύγκρισης εναλλακτικών σεναρίων αξιολογώντας την απόδοση ενός κοινού κριτηρίου μέτρησης, (γ) η σε βάθος διερεύνηση της δομής των αποτελεσμάτων που παρέχουν τα μοντέλα της Επιχειρησιακής Έρευνας και η ανάπτυξη συστηματικών διαδικασιών εντοπισμού των κατάλληλων βέλτιστων λύσεων.