Οπτικός Προγραμματισμός
(VisPro101)

 This course requires an enrolment key

Στόχος του μαθήματος είναι εκπαίδευση σπουδαστών για σχεδιασμό και ανάπτυξη λογισμικού Η/Υ με την τεχνολογία του οπτικού προγραμματισμού. Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζεται η διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού με συμβάντα, υλοποίηση μεθόδων και αντιμετώπιση απαιτήσεων λογισμικού με την μέθοδο PME. Εργασίες, tutorials, και εκπαιδευτικό λογισμικό αναπτύσσονται με την χρήση την Borland C++ 6.0. Διαφοροποιήσεις και εξελίξεις του οπτικού προγραμματισμού παρουσιάζονται και με την χρήση άλλων εργαλείων σχεδιασμού λογισμικού όπως Visual Java και Visual basic. Στο μάθημα αναλύεται και επεξήγεται η αντικειμενοστραφή βάση του οπτικού και η μετεξέλιξη των αντικειμενοστραφή προγραμμάτων για υλοποίηση εξελιγμένων εφαρμογών. Στις θεματικές ενότητες συμπεριλαμβάνονται διδασκαλία για εφαρμογές σε βάσεις δεδομένων, διαχείριση αρχείων, συστημάτων επικοινωνιών, διαδικτυακές εφαρμογές και συστήματα ελέγχου περιφερειακών.

This course requires an enrolment key