Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης Για Δημιουργία Χαρτών (Θ+Ε)
(Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης)

Γράψτε μια παράγραφο η οποία να εξηγεί το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος