ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
(ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ))

Εκτέλεση και αξιολόγηση των κυριότερων δοκιμών Εδαφομηχανικής: Δοκιμή μοναξονικής θλίψης, δοκιμή άμεσης διάτμησης, δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποίησης, δοκιμές κατάταξης των εδαφών όπως κοκκομετρικές αναλύσεις και όρια Atterberg