Μεθοδολογία Προγραμματισμού (Πρώην ΤΛ1)
(ΤΛΙ)

 This course allows guest users to enter

Tο μάθημα αποσκοπεί στο να εισαγάγει τον σπουδαστή στη λογική της οργανωμένης ανάπτυξης λογισμικού. Ως κύριοι άξονες λαμβάνονται τα μοντέλα ανάπτυξης λογισμικού, η ανάλυση περιπτώσεων και η γλώσσα UML. Στόχος είναι η κατανόηση τόσο της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού όσο και της παραγωγής λογισμικού για εμπορικές εφαρμογές

This course allows guest users to enter