Αλγοριθμικές Βάσεις στην Γεωπληροφορική (Θ)
(algor_basei)

Γράψτε μια παράγραφο η οποία να εξηγεί το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος