Μετασχηματισμοί του Αστικού Χώρου (Ε)
(Πολ_Σχεδ)

Γράψτε μια παράγραφο η οποία να εξηγεί το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος