Αλγοριθμικές Βάσεις στην Γεωπληροφορική (E)
(algor_baseis)

Γράψτε μια παράγραφο η οποία να εξηγεί το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος