Οργάνωση και Δίοικηση Βιομηχανικών Επιχείρησεων
(Ο.Δ.Β.Ε.)


Το μάθημα ασχολείται με τις βασικές έννοιες οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.
Σκοπός
του είναι η κατανόηση της σημασίας των τεχνικών της Διοικητικής
Επιστήμης στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, και η αξιοποίηση τους
στην λήψη σωστών διοικητικών αποφάσεων.