Ηλεκτρικα κυκλωματα
(electric.circui)

Γράψτε μία συνοπτική περιγραφή του μαθήματος.