Εργαστηριο Τεχνολογια Λογισμικου II
(soft.tech.2.lab)

Το εργαστήριο της Τεχνολογίας Λογισμικού ΙΙ έχει σαν στόχο την πρακτική εφαρμογή των αρχών που διέπουν την ανάπτυξη λογισμικού. Για το σκοπό αυτό οι φοιτητές θα αναπτύξουν μια εφαρμογή λογισμικού. Οι φοιτήτες πρέπει να ακολούθήσουν όλα τα στάδια ανάπτυξης λογισμικού που περιλαμβάνουν προδιαγραφή των απαιτήσεων, αρχιτεκτονική και λεπτομερή σχεδίαση, κωδικοποίηση και έλεγχο.