Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
(Ανάλυση)

 This course requires an enrolment key

Στα πλαίσια του μαθήματος ο σπουδαστής θα διδαχθεί:

  1. Γενική μορφή και χρησιμότητα της κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
  2. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που αφορούν την παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
  3. Τον τρόπο ανάλυσης (Αριθμοδείκτες).
  4. Προβλέψεις.

This course requires an enrolment key